Inici Documents Plens CCM

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el 26 d’octubre

A les 7:00h

ORDRE DEL DIA


1. Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Ple, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF, en no haver estat  possible la seva convocatòria amb l’antelació de 4 dies hàbils prevista a l’article 11 del ROC.


2.  Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de juliol de 2017

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 16 de maig de 2017.

1.- Presa de possessió de la Sra. Meritxell Romero Pinet, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Tònia Vila Paituví, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presa de possessió del Sr. Albert Alfaro Giró, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni per a l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament d’Alella per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

10.- Donar de de baixa, si s’escau, diversos drets i obligacions d’exercicis tancats.

11.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

12.- Aprovació, si s’escau, de la correcció de l’error aritmètic en l’acord plenari relatiu a les retribucions de la presidència de la corporació i modificació del dispositiu segon i tercer de l’acord plenari de 16 de novembre de 2016 en relació a la dedicació d’un conseller comarcal.

13.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de participació en el Consorci DO Alella com a membre consorciat.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 166/17 de data 11 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 168/17 de data 12 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 178/17 de data 18 de maig sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització a la consulta d’inexistència d’antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 198/17 de data 8 de juny sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Suport auxiliar a l’impuls i la consolidació de l’oficina d’assistència en matèria de registre” per la temporalitat 2017 a 2019”.

18.- Ratificació, si s’escau, dels dispositius tercer i quart del Decret de Presidència núm. 201/17 de data 13 de juny sobre prendre coneixement de la signatura del Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”.

19.- Ratificació, si s’escau, de l’apartat 7 del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 211/17 de data 20 de juny sobre l’aprovació de la modificació núm. 4/17 del pressupost vigent.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 220/17 de data 26 de juny sobre l’aprovació del Conveni d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Palafolls, en la resolució d’un expedient referent a una llicència d’ocupació temporal d’un sòl d’equipaments.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

21.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 162/17 de data 10 de maig sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2017/2018 (beques de menjador).

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 204/17 de data 15 de juny sobre l’ampliació del termini de lliurament de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors per necessitats socioeconòmiques a diversos ajuntaments de la comarca del Maresme.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 216/17 de data 21 de juny sobre l’ampliació del termini de lliurament de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors per necessitats socioeconòmiques a  l’Ajuntament de Teià.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 222/17 de data 30 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

26.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme.

27.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’adhesió a la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2017.

28.- Instar, si s’escau, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM) perquè continuïn amb la tramitació de la proposta de modificació de l’avantprojecte de Llei, per la qual es modifica el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC).

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

30.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

31.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Associació Catalana de dones directives i empresàries per a la col·laboració al Projecte microcrèdits solidaris dirigits a dones en situació de vulnerabilitat.

32.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per 2017.

33.- Aprovació, si s’escau, de la subsanació d’un error material de transcripció de  l’Addenda econòmica del  Conveni de suport tècnic en matèria d’atenció a la dependència amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per l’any 2017.

34.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària de dependència (SAD – DEP) per l’any 2017.

35.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

36.- Aprovació, si s’escau, del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017/2020 del Consell Comarcal del Maresme.

37.- Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental,  entre l’ajuntament d’Alella com a propietari d’aquest fons, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme.

38.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Palau i Fabre.

39.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Puig i Cadafalch.

40.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Prudenci Bertrana.

41.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2017.

42.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella de l’encomana de gestió per al suport tècnic en inspeccions sanitàries i control d’activitats alimentàries, per l’anualitat 2017.

43.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 161/17 de data 10 de maig sobre l’aprovació del programa anomenat: “Programa comarcal per a la diagnosi i per implementar accions per fer front a la pobresa al Maresme 2017-2019”.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

44.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per a la realització d’estades formatives en empreses per als/ a les participants del Servei Oficina Tècnica Laboral del Maresme.

45.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró pel projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”.

46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 190/17 de data 30 de maig sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar per la realització del Shopping Night.

47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/17 de data 13 de juny sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració amb les empreses per a pràctiques no laborals per l’adquisició d’experiència professional en empreses i el model de control d’assistència i valoració final de les pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del programa d’experiència professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.

48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/17 de data 30 de juny sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració, i el seu annex, entre el Consell Comarcal del Maresme i les empreses per a l’adquisició d’experiència professional en el marc del programa d’experiència professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 

49.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular, sobre el futur urbanístic dels espais que ocupen els actuals peatges de l’Autopista C-32 i dels entorns dels possibles nous accessos a projectar a la C-32.

50.- Prendre coneixement, si s’escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Isabel Roig i Casas.

51.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de condició del càrrec de consellera comarcal de la Sra. Sandra Miras Martínez. 

52.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 16 de maig de 2017

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de març de 2017.

1.- Despatx oficial.

2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3.- Aprovació, si s’escau, de la correcció d’error material de transcripció a diversos codis funcionals del pressupost vigent.

4.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement extrajudicials de crèdits relatiu a la despesa de correus.

5.- Aprovació, si s’escau, del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme.

6.- Aprovació, si s’escau, del Pla intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Maresme.

7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 97/17 de data 22 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 98/17 de data 22 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 142/17 de data 26 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

13.- Aprovació, si s’escau, del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2016/2017, emès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 135/17 de data 18 d’abril sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament de dues voluntàries del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 141/17 de data 26 d’abril sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme.

17.- Aprovació, si s’escau, de la creació del servei “Agència de Boscos del Maresme”.

18.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració amb els Col·legis de veterinaris de Catalunya i de Barcelona per al foment de la identificació i tinença responsable d’animals de companyia.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/17 de data 27 de febrer sobre declarar la urgència de la tramitació dels expedients d’atorgament i renovació dels permisos d’abocament amb els paràmetres de color per sobre del límit d’abocaments fixats al reglament d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme a les empreses que ho sol·licitin.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

21.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de dependència.

22.- Aprovació, si s’escau, de l’assignació d’un codi identificatiu per al personal adscrit als equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Maresme (EAIA Maresme).

23.- Aprovació, si s’escau, de renúncia a l’exercici del dret de retracte vers la venda de la Finca inscrita al Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, tomo 3917, llibre 179 foli 2016, Finca 7076 d’Alella.

24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública, any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25.- Aprovació, si s’escau, del Pla de treball del projecte “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació”, per un tècnic AODL.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 116/17 de data 29 de març sobre l’aprovació del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament d’Argentona per al Servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme per a l’elaboració del producte Contractes per Ocupacions.

27.- Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat Popular per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

28.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya pel desdoblament de l’autovia A2 entre Maçanet de la Selva i Tordera.

29.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal, sobre el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme.

30.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Annabel Moreno Nogué.

31.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laura Ribalaiga i Prats.

32.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renuncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Pau Morales Romero.

33.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 21 de març de 2017

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de gener de 2017.
 • 1.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 67/17 de data 28 de febrer de 2017, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió als acords marc del Servei d’Assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • 5.- Ratificació, si s’escau, de l’acord de dissolució del Consorci Digital Mataró-Maresme, adoptat per acord plenari del Consorci de data 23 de gener de 2017.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats ingressos de dret públic.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de correu electrònic corporatiu.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials dels crèdits de diverses despeses de l’exercici 2016.
 • 9.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a l’assistència tècnica en la valoració i avaluació del Programa d’Actuació Municipal (PAM).
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa de mediació per al lloguer social.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme per la destinació de la taxa turística.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per col·laborar en matèria de transparència, accés a lainformació pública i bon govern.
 • 20.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais i contraprestacions de serveis.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la incorporació al Pla Zonal dels tres camins més prioritaris des del punt de vista del territori.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 19/17 de data 23 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 22/17 de data 24 de gener sobre l’aprovació del Programa de caràcter temporal anomenat: “Promoció i consolidació del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) per l’any 2017”.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 35/17 de data 3 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montant per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 61/17 de data 21 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 26.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 30/17 de data 31 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 31/17 de data 31 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat UCPA SPORT VACANCES de França per l’enviament d’un voluntari del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 31.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei per la gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme.
 • 32.- Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de neteja viària i aprovació del Conveni de delegació de competències.
 • 33.- Acceptació, si s’escau, de la denúncia del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a l’assessorament tècnic en l’àmbit de la contaminació acústica.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Santa Susanna, delegada per l’Ajuntament de Santa Susanna.
 • 35.- Aprovació, si s’escau, de la descatalogació del catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme del Pi del Sant Crist d’Argentona.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la Declaració de Zona d’Urgència dels Boscos del Maresme per fer front als efectes del Canvi Climàtic.
 • 37.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 17/17 de data 20 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2016.
 • 38.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 36/17 de data 3 de febrer sobre l’aprovació de la presentació de la candidatura del Consell Comarcal del Maresme pel projecte “Digestió anaeròbia centralitzada dels fangs de 5 EDAR al Maresme” als premis d’excel·lència energética.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 49/17 de data 8 de febrer sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de verificació de la implantació i optimització de les eines de gestió de l’explotació dels sistemes de sanejament”.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 40.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses de les empreses operadores del transport adaptat, per la cobertura dels serveis corresponents als mesos de desembre de 2016 i gener de 2017.
 • 41.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenciódomiciliària (SAD dependència).
 • 42.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIVa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIVa Mostra Literària del Maresme 2017.
 • 43.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material detectat en el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 44.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 26/17 de data 26 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament dePremià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2017.
 • 45.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 29/17 de data 30 de gener sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa desuport tècnic en l’atenció als EBASP dels municipis de Palafolls i sant Iscle de Vallalta per l’any 2017.
 • 46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 50/17 de data 10 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 54/17 de data 16 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2017.
 • 48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 56/17 de data 20 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència”, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 49.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servi d’Ocupació de Catalunya – TSF 296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  A i
  B.
 • 50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 12/17 de data 13 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació, any 2016.

51.- Aprovació, si s’escau, de la moció pel desdoblament de l’Autovia A2 entre Maçanet de La Selva i Tordera, presentada per el Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

52.- Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’actuació prioritària sobre la plaga del Tomicus i l’elaboració del model de gestió agroforestal del Maresme, presentada per el Grup Comarcal Candidatura d’Unitat Popular.

53.- Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals de Govern sobre l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al projecte “No puc esperar!”.

54.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 24 de gener de 2017

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de novembre de 2016.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 20 de desembre de 2016.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats ingressos de dret públic.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de la Normalització Lingüística de regularització de determinades obligacions econòmiques.
 • 6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 447/16 de data 16 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per
 • l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 472/16 de data 30 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 1/17 de data 4 de gener sobre l’aprovació del Programa temporal anomenat “Programa de seguiment del paràmetre color a les xarxes de sanejament de la comarca del Maresme”.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 5/17 de data 9 de gener sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals per a l’anualitat 2017.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/17 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 8/17 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 12.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al servei comarcal d’alertes meteorològiques i seguiment atmosfèric.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al suport tècnic en matèria de Protecció Civil.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 448/16 de data 16 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb L’Associació Catalana de Municipis per
 • la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia, per l’exercici 2016.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 460/16 de data 20 de desembre sobre l’aprovació de l’Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 19.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat i del Serveis d’integració en família extensa (SIFE).
 • 20.- Aprovació, si s’escau, del protocol de protecció als/les treballadors/es dels serveis socials bàsics davant possibles agressions de persones usuàries.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme” per
 • l’any 2017.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme” per l’any 2017.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 450/16 de data 19 de desembre sobre l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada”.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 451/16 de data 19 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda a la fitxa 1 del Contracte – Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 461/16 de data 22 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 462/16 de data 22 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 464/16 de data 23 de desembre sobre l’aprovació de la modificació de la sol·licitud presentada pel finançament del Servei d’informació i atenció a les dones amb l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
 • 31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 470/16 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament del Masnouper al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 32.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servei d’Ocupació de Catalunya – TSF296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  A.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servei d’Ocupació de Catalunya – TSF296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  B.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Cabrera de Mar per al Servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme per a l’elaboraciódel producte Contractes per Ocupacions.
 • 35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 442/16 de data 4 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Ateneu Cooperatiu del Maresme. Café de Mar”.


36.- Informes, precs i preguntes

Ordre del Dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 20 de desembre

A les 19:30h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte del Servei de gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
2.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte dels Serveis d’integració en família extensa (SIFE).

3.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la
dependència, per l’any 2017.

4.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària
(SAD social i SAD dependència.

6.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei
d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del
servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

8.- Aprovació, si s’escau, del Programa de “Suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’Àrea Bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2017 i
el 31 de desembre de 2017”.

9.- Aprovació, si s’escau, del Programa “Impuls al servei de primera acollida 2017”, en el marc del Servei de Ciutadania i Immigració.

10.- Aprovació, si s’escau, la desestimació de l’escrit d’impugnació al primer premi del grup F de la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016.

11.- Aprovació, si s’escau, de la renuncia a exercir el dret de retracte sobre la transmissió de la finca/immoble situada al municipi d’Alella coneguda com a Torre del Governador.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 428/16 de data 23 de novembre sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per el suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 429/16 de data 23 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òrrius i el Consell Comarcal del
Maresme per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al Servei de l’Observatori de desenvolupament local del Maresme, per a l’elaboració del producte
Contractes per Ocupacions.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 425/16 de data 18 de novembre sobre l’aprovació de l’adhesió a l’ Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’UGT de Catalunya i la CCOO de Catalunya, relatiu a la contractació de
persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
16.- Aprovació, si s’escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual del Consell Comarcal del Maresme.

17.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2017, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la
corporació.

18.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2017.

19.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

20.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte del Servei de Comunicacions.

21.- Aprovació, si s’escau, de diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

22.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic com: preus públic per a determinats
serveis, sancions administratives, costes judicials i altres ingressos de dret públic.

23.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al
programa de mediació per al lloguer social.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de novembre de 2016

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 4 d’octubre de 2016.

1.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2015.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

6.- Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i dietes per assistència a òrgans col·legiats.

7.- Aprovació, si s’escau, de la desestimació íntegra del recurs de reposició i la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat interposat en relació a la declaració de BCIL de la Masia de Can Rabassa de Santa Susanna.

8.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Maresme a data 31 de desembre de 2015.

9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme.

10.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de diverses actuacions derivades dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” per la cessió d’espais i contraprestacions de servei.

12.- Ratificació, si s’escau, el dispositiu tercer del Decret de Presidència núm. 281/16 de 5 de setembre sobre prendre coneixement de la signatura del Conveni amb la Diputació de Barcelona, que regula les operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 383/16 de data 25 d’octubre sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

14.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la gestió del monitoratge del servei de menjador escolar de l’escola Sant Miquel del Cros.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 335/16 de data 29 de setembre sobre l’aprovació de l’acord amb l’entitat MLADINSKI CENTER KRŠKO per a la presentació de la sol·licitud de subvenció en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, pel projecte d’intercanvi juvenil Refugenius.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 339/16 de data 5 d’octubre sobre l’aprovació de diverses factures del mes de juny de transport obligatori i d’acollida.

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 364/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 380/16 de data 21 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en el dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 364/16 de data 11 d’octubre de 2016, referent a l’adjudicació del contracte per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a la instal·lació d’una estació meteorològica al Parc Rafael Alberti del municipi de Mataró.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/16 de data 7 d’octubre sobre l’aprovació de la licitació per a la contractació de les obres de construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR Mataró.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 393/16 de data 27 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració relatiu a l’acord d’amistat en matèria de desenvolupament sostenible amb l’Etihad Baladiet Al-Janoubiah ( Líban).

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 398/16 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses per la contractació de les obres de construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR de Mataró.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

24.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

25.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència”, juntament amb la seva addenda econòmica per l’any 2017.

26.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per el mes de desembre 2016.

27.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

28.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

29.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

31.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

32.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència).

33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

34.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

35.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

36.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

37.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

38.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

39.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

40.- Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Millora del procés d’intervenció de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

41.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de les actuacions derivades de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, del “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

42.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació parcial i pròrroga del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2016.

43.- Acceptació, si s’escau, de la transferència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la gestió dels museus comarcals per l’exercici 2016.

44.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 322/16 de data 23 de setembre sobre aprovar la classificació de les proposicions presentades per les empreses licitadores per a la contractació dels serveis de transport adaptat de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta”.

45.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 336/16 de data 3 d’octubre sobre l’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016 per al foment de la participació ciutadana i el govern obert adreçades al teixit associatiu i a la ciutadania, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 337/16 de data 3 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 338/16 de data 3 d’octubre sobre requerir la documentació al licitador per a procedir a l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’integració en família extensa (SIFE).

48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 342/16 de data 6 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2016”.

49.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/16 de data 6 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), juntament amb l’Addenda econòmica per l’any 2016.

50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 352/16 de data 7 d’octubre de 2016 referent a aprovar la composició de la Mesa de contractació de la licitació del contracte, mitjançant procediment obert, dels serveis de transport adaptat i/o assistit, adreçats a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme.

51.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 356/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella.

52.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 357/16 de data 11 d’octubre sobre  l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

53.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 365/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en l’acord de Ple comarcal de data 4 d’octubre de 2016, referent a l’adhesió al “Conveni marc d’adhesió en relació a les actuacions dels serveis socials bàsics d’atenció social, destinades a la cancel·lació dels deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica”.

54.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 377/16 de data 20 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en l’acord de la Comissió Permanent del Ple comarcal de data 27 de setembre de 2016, referent a la convalidació de la modificació del contracte de gestió de serveis públics, de monitoratge de serveis educatius i de servei d’atenció domiciliària SAD.

55.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 378/16 de data 21 d’octubre sobre desestimar l’escrit de reclamació econòmica presentada per l’empresa d’economia mixta “SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, SL”, SESMAR SL.

56.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 379/16 de data 21 d’octubre sobre estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL), en concepte d’interessos de demora.

57.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 385/16 de data 26 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

58.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 397/16 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

59.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 399/16 de data 31 d’octubre sobre aprovar l’adjudicació el contracte del servei d’integració en família extensa (SIFE).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

60.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de les actuacions derivades de del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per l’actuació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”.

61.- Aprovació, si s’escau, del Programa pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació: Accions del Pla d’Acció Conjunt Biennal 2016-2018. 

62.- Aprovació, si s’escau, del model d’Addenda al Conveni de cooperació per l’adhesió al Servei de l’Observatori de desenvolupament local del Maresme amb diversos ajuntaments.

63.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 333/16 de data 29 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, recollida a la Resolució TSF/1912/2016 per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2016-2018.

64.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/16 de data 17 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Departament d’Empresa i Coneixement, corresponent al Programa Catalunya Emprèn, regulada per l’Ordre EMC/181/2016 de 29 de juny.

65.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 381/16 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per l’execució de les accions emmarcades dins de l’ordre EMC/181/2016 de 29 de juny, emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, convocatòria any 2016 línia A.

66.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 396/16 de data 28 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el marc de la convocatòria de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

67.- Aprovació, si s’escau, de la moció en relació al Pla de Mobilitat del Maresme.

68.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 4 d’octubre de 2016

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de juliol de 2016.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 7/16 del pressupost vigent.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 276/16 de data 5 d’agost sobre admissió a tràmit de a sol·licitud de revisió d’ofici de la declaració de la Masia de Can Rabassa com a BCIL; així com determinació del sentit de silenci administratiu produït.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 290/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic en matèria d’assessorament en l’àmbit econòmic.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 295/16 de data 9 de setembre sobre desestimació de la revisió d’ofici plantejada, tot acordant l’anul·lació de l’acord plenari que va declarar BCIL la masia de Can Rabassa de Santa Susanna.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/16 de data 21 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració per a la cessió puntual dels espais físics, per a la realització de cursos de formació en ofimàtica amb l’empresa Proyecto Universidad Empresa S.L (PUE).

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2016/2017.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de finançament del servei de transport i menjador escolar, per el curs 2016/2017, emesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Aprovació, si s’escau, de l’import de l’amortització per a l’exercici 2015 del deute amb la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord, per les inversions finançades en el període 1996-2011.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 300/16 de data 12 de setembre sobre l’aprovació del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord del primer semestre de 2016.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 308/16 de data 19 de setembre sobre determinar la composició actualitzada de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2016.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació en relació a les actuacions dels serveis socials bàsics d’atenció social, destinades a la cancel·lació dels deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energética.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 254/16 de data 21 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montgat per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 255/16 de data 21 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 268/16 de data 29 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 271/16 de data 1 d’agost de sobre l’aprovació del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 273/16 de data 2 d’agost sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el dispositiu primer del Decretde Presidència número 271/16 de data 1 d’agost referent a l’aprovació del Contracte programa 2016-2019.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 279/16 de data 1 de setembre sobre l’aprovació de l’Acord de Contracte Programa per al període 2016–2019, per al Servei d’informació i atenció a les dones, entre el l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer i de l’adhesió a les bases incloses en el Catàleg de serveis 2016 “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”, en el març del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de l’acord aprovat en la Comissió Permanent del Ple de 27 de setembre de 2016.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 29.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al projecte Mataró 2022.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa d’Oficina Tècniques Laborals (xarxa OTL). 
 • 31.- Aprovació, si s’escau, del model de “Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma telemàtica XALOC”.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Cambra de comerç de Barcelona per l’execució del projecte itineraris juvenils.
 • 33.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 289/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació del Pla d’Acció 2016-2021 “Dinamització, competitivitat i concertació territorial estratègica pel desenvolupament econòmic local del Maresme” i el Pla de Treball 2016-2017 “Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme: industria, sector primari i economia social i solidària”.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, de la moció en relació al Pla de Mobilitat del Maresme.
 • 35.- Punt d’urgència núm. 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esmena d’error material de transcripció en la part dispositiva de l’acord plenari de data 2 de juny de 2016 referent a l’aprovació del compte general 2014.
 • 36.- Punt d’urgència núm. 2.- Donar compte, a efectes de ratificació de diversos acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en matèria de resolució de discrepàncies i convalidació de diverses despeses.
 • 37.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple del CCM del 19 de juliol de 2016

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de maig de 2016.

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s’escau, del model de Registre d’interessos d’Activitats i de Béns patrimonials.

5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 190/16 de data 27 de maig sobre l’aprovació del Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les Administracions locals, mitjançant la utilització de les TIC.

6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 197/16 de data 31 de maig sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del període 2008-2012.

7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 202/16 de data 3 de juny sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització a la consulta d’inexistència d’antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.

8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 219/16 de data 21 de juny sobre l’aprovació de la novena addenda de pròrroga al Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Mataró per facilitar les tasques de producció del serial diari (sitcom) de Televisió de Catalunya.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 204/16 de data 6 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, relatiu a la delegació de competències del servei
escolar de transport i del servei escolar de menjador.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 216/16 de data 16 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat VOC Oostende de Bèlgica per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa
Erasmus +.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal.

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Tordera per a la cessió d’ús de l’EDAR de Sant Daniel i el col·lector en alta del municipi de Tordera.

14.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Teià, delegada per l’Ajuntament de Teià.

15.- Aprovació, si s’escau, de la Previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar durant l’any 2016 per la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord.

16.- Autorització, si s’escau, de la transmissió d’accions d’ AQUAMBIENTE amb l’AIE, RUBATEC-AMSA a favor de SOREA, S.A.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 213/16 de data 14 de juny sobre la modificació temporal de l’actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 171/16 de data 19 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 183/16 de data 25 de maig de 2016 referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 184/16 de data 25 de maig de 2016 referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 199/16 de data 31 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració específic amb el Departament de Cultura en relació a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal del Maresme.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 233/16 de data 30 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
23.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

24.- Aprovació, si s’escau, de la carta de compromís del Consell Comarcal del Maresme com a entitat participant a la sol·licitud de convocatòria del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Mataró-Maresme.

25.- Aprovació, si s’escau, de la carta de compromís del Consell Comarcal del Maresme com a entitat participant a la sol·licitud de convocatòria del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, Eix del Coneixement BesósMarina/Litoral.

26.- Aprovació, si s’escau, del model de Conveni de col·laboració amb les empreses participants en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació, regulat per l’Ordre EMO/254/2015.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 167/16 de data 17 de maig sobre donar de baixa diversos drets d’exercicis tancats, en relació a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, ORDRE EMO/174/2014 de 5 de juny.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 212/16 de data 13 de juny sobre informar favorablement de les propostes dels ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Mar i Palafolls per la realització del Shopping Night.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/16 de data 28 de juny sobre aprovar el model de “Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn productiu” en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost.

30.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM del 17 de maig de 2016

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de març de 2016

1.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/16 de data 29 de febrer de 2016, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.

2.- Donar compte, si s’escau, de la modificació de la nomenclatura de dos grups polítics comarcals.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials del crèdit de diverses despeses de l’exercici 2015.

6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

7.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

8.- Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança Reguladora per a la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal del Consell Comarcal del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, de la instrucció per a l’accés i l’exercici de professions, activitats i oficis, que comporti contacte habitual amb persones menors d’edat.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 107/16 de data 29 de març sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la fiscalització de la concessió d’abastament d’aigua potable de l’ajuntament.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 134/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda relativa al Conveni amb la Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC) per l’any 2016.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 135/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 136/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

14.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa d’adhesió d’aquest Consell Comarcal al “Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, 2013-2018”, per a la recollida selectiva dels envasos.

15.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa d’adhesió d’aquest Consell Comarcal al “Conveni Marc firmat entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio 2013-2018” per a la recollida selectiva del vidre.

16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament del Masnou per la compra agregada d’energia elèctrica.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 100/16 de data 17 de març sobre l’aprovació de l’adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL).

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

18.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència del Ple.

19.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2016-2017.

20.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per al finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2015/16.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 128/16 de data 15 d’abril sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2016-2017.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

23.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

24.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració econòmica amb els ajuntaments que participen en les actuacions derivades de la restauració del pergamí 436 de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/16 de data 21 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2016.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/16 de data 8 d’abril sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en inspeccions sanitàries i control d’activitats alimentàries, per l’anualitat 2016.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 137/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2016.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 146/16 de data 29 d’abril sobre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de l’ús de l’Aplicació de la Plataforma Telemàtica XALOC.

29.- Proposta de resolució que presenten els grups comarcals que formen part del govern comarcal, en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius.

30.- Proposta de resolució que presenten els grups comarcals que formen part del govern comarcal, en relació a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis Catalanes.

31.- Informes, precs i preguntes.