Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM del 17 de maig de 2016

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de març de 2016

1.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/16 de data 29 de febrer de 2016, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.

2.- Donar compte, si s’escau, de la modificació de la nomenclatura de dos grups polítics comarcals.

3.- Despatx oficial.

4.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

5.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials del crèdit de diverses despeses de l’exercici 2015.

6.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.

7.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

8.- Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança Reguladora per a la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal del Consell Comarcal del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, de la instrucció per a l’accés i l’exercici de professions, activitats i oficis, que comporti contacte habitual amb persones menors d’edat.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 107/16 de data 29 de març sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la fiscalització de la concessió d’abastament d’aigua potable de l’ajuntament.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 134/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda relativa al Conveni amb la Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC) per l’any 2016.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 135/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 136/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

14.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa d’adhesió d’aquest Consell Comarcal al “Conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, 2013-2018”, per a la recollida selectiva dels envasos.

15.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la fitxa d’adhesió d’aquest Consell Comarcal al “Conveni Marc firmat entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio 2013-2018” per a la recollida selectiva del vidre.

16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament del Masnou per la compra agregada d’energia elèctrica.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 100/16 de data 17 de març sobre l’aprovació de l’adhesió a la tercera pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci Català per al Desenvolupament Local (CCDL).

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

18.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència del Ple.

19.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcioeconòmiques i geogràfiques per al curs 2016-2017.

20.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per al finançament de les competències delegades relatives a la gestió del servei escolar de transport, del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2015/16.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 128/16 de data 15 d’abril sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2016-2017.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

23.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2016.

24.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració econòmica amb els ajuntaments que participen en les actuacions derivades de la restauració del pergamí 436 de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/16 de data 21 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Premià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2016.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 118/16 de data 8 d’abril sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en inspeccions sanitàries i control d’activitats alimentàries, per l’anualitat 2016.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 137/16 de data 19 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2016.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 146/16 de data 29 d’abril sobre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de l’ús de l’Aplicació de la Plataforma Telemàtica XALOC.

29.- Proposta de resolució que presenten els grups comarcals que formen part del govern comarcal, en relació a l’adopció institucional de la Declaració Universal sobre els Arxius.

30.- Proposta de resolució que presenten els grups comarcals que formen part del govern comarcal, en relació a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les Lleis Catalanes.

31.- Informes, precs i preguntes.