Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 18 de juliol de 2017

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 16 de maig de 2017.

1.- Presa de possessió de la Sra. Meritxell Romero Pinet, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Tònia Vila Paituví, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presa de possessió del Sr. Albert Alfaro Giró, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s’escau, del Conveni per a l’assumpció de funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament d’Alella per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme.

8.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la compra agregada dels serveis de telecomunicacions a la comarca del Maresme.

9.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

10.- Donar de de baixa, si s’escau, diversos drets i obligacions d’exercicis tancats.

11.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

12.- Aprovació, si s’escau, de la correcció de l’error aritmètic en l’acord plenari relatiu a les retribucions de la presidència de la corporació i modificació del dispositiu segon i tercer de l’acord plenari de 16 de novembre de 2016 en relació a la dedicació d’un conseller comarcal.

13.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de participació en el Consorci DO Alella com a membre consorciat.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 166/17 de data 11 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 168/17 de data 12 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 178/17 de data 18 de maig sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització a la consulta d’inexistència d’antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 198/17 de data 8 de juny sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Suport auxiliar a l’impuls i la consolidació de l’oficina d’assistència en matèria de registre” per la temporalitat 2017 a 2019”.

18.- Ratificació, si s’escau, dels dispositius tercer i quart del Decret de Presidència núm. 201/17 de data 13 de juny sobre prendre coneixement de la signatura del Conveni amb la Diputació de Barcelona per a la regulació dels crèdits atorgats en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2017”.

19.- Ratificació, si s’escau, de l’apartat 7 del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 211/17 de data 20 de juny sobre l’aprovació de la modificació núm. 4/17 del pressupost vigent.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 220/17 de data 26 de juny sobre l’aprovació del Conveni d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Palafolls, en la resolució d’un expedient referent a una llicència d’ocupació temporal d’un sòl d’equipaments.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

21.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 162/17 de data 10 de maig sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores i els seus annexos de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2017/2018 (beques de menjador).

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 204/17 de data 15 de juny sobre l’ampliació del termini de lliurament de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors per necessitats socioeconòmiques a diversos ajuntaments de la comarca del Maresme.

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 216/17 de data 21 de juny sobre l’ampliació del termini de lliurament de sol·licituds d’ajuts individuals de menjadors per necessitats socioeconòmiques a  l’Ajuntament de Teià.

25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 222/17 de data 30 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

26.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme.

27.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’adhesió a la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura 2017.

28.- Instar, si s’escau, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM) perquè continuïn amb la tramitació de la proposta de modificació de l’avantprojecte de Llei, per la qual es modifica el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC).

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

29.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

30.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

31.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Associació Catalana de dones directives i empresàries per a la col·laboració al Projecte microcrèdits solidaris dirigits a dones en situació de vulnerabilitat.

32.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència per 2017.

33.- Aprovació, si s’escau, de la subsanació d’un error material de transcripció de  l’Addenda econòmica del  Conveni de suport tècnic en matèria d’atenció a la dependència amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, per l’any 2017.

34.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària de dependència (SAD – DEP) per l’any 2017.

35.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

36.- Aprovació, si s’escau, del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017/2020 del Consell Comarcal del Maresme.

37.- Aprovació, si s’escau, del contracte de cessió en comodat del fons documental,  entre l’ajuntament d’Alella com a propietari d’aquest fons, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme.

38.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Palau i Fabre.

39.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Puig i Cadafalch.

40.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Any Prudenci Bertrana.

41.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2017.

42.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella de l’encomana de gestió per al suport tècnic en inspeccions sanitàries i control d’activitats alimentàries, per l’anualitat 2017.

43.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 161/17 de data 10 de maig sobre l’aprovació del programa anomenat: “Programa comarcal per a la diagnosi i per implementar accions per fer front a la pobresa al Maresme 2017-2019”.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

44.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per a la realització d’estades formatives en empreses per als/ a les participants del Servei Oficina Tècnica Laboral del Maresme.

45.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró pel projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”.

46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 190/17 de data 30 de maig sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar per la realització del Shopping Night.

47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 203/17 de data 13 de juny sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració amb les empreses per a pràctiques no laborals per l’adquisició d’experiència professional en empreses i el model de control d’assistència i valoració final de les pràctiques no laborals en entorn productiu en el marc del programa d’experiència professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”.

48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/17 de data 30 de juny sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració, i el seu annex, entre el Consell Comarcal del Maresme i les empreses per a l’adquisició d’experiència professional en el marc del programa d’experiència professional per a l’Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”. 

49.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular, sobre el futur urbanístic dels espais que ocupen els actuals peatges de l’Autopista C-32 i dels entorns dels possibles nous accessos a projectar a la C-32.

50.- Prendre coneixement, si s’escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Isabel Roig i Casas.

51.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de condició del càrrec de consellera comarcal de la Sra. Sandra Miras Martínez. 

52.- Informes, precs i preguntes.