Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 4 d’octubre de 2016

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de juliol de 2016.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, del Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019.
 • 4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 7/16 del pressupost vigent.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 276/16 de data 5 d’agost sobre admissió a tràmit de a sol·licitud de revisió d’ofici de la declaració de la Masia de Can Rabassa com a BCIL; així com determinació del sentit de silenci administratiu produït.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 290/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic en matèria d’assessorament en l’àmbit econòmic.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 295/16 de data 9 de setembre sobre desestimació de la revisió d’ofici plantejada, tot acordant l’anul·lació de l’acord plenari que va declarar BCIL la masia de Can Rabassa de Santa Susanna.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/16 de data 21 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de Col·laboració per a la cessió puntual dels espais físics, per a la realització de cursos de formació en ofimàtica amb l’empresa Proyecto Universidad Empresa S.L (PUE).

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2016/2017.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de finançament del servei de transport i menjador escolar, per el curs 2016/2017, emesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Aprovació, si s’escau, de l’import de l’amortització per a l’exercici 2015 del deute amb la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord, per les inversions finançades en el període 1996-2011.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 300/16 de data 12 de setembre sobre l’aprovació del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord del primer semestre de 2016.
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 308/16 de data 19 de setembre sobre determinar la composició actualitzada de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del Servei d’Acollida Itinerant.
 • 20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2016.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació en relació a les actuacions dels serveis socials bàsics d’atenció social, destinades a la cancel·lació dels deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energética.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 254/16 de data 21 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montgat per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 255/16 de data 21 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 268/16 de data 29 de juliol sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 271/16 de data 1 d’agost de sobre l’aprovació del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 273/16 de data 2 d’agost sobre rectificar d’ofici l’error material de transcripció detectat en el dispositiu primer del Decretde Presidència número 271/16 de data 1 d’agost referent a l’aprovació del Contracte programa 2016-2019.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 279/16 de data 1 de setembre sobre l’aprovació de l’Acord de Contracte Programa per al període 2016–2019, per al Servei d’informació i atenció a les dones, entre el l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer i de l’adhesió a les bases incloses en el Catàleg de serveis 2016 “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica”, en el març del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, de l’acord aprovat en la Comissió Permanent del Ple de 27 de setembre de 2016.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 29.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al projecte Mataró 2022.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa d’Oficina Tècniques Laborals (xarxa OTL). 
 • 31.- Aprovació, si s’escau, del model de “Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la posada a disposició i utilització de la Plataforma telemàtica XALOC”.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Cambra de comerç de Barcelona per l’execució del projecte itineraris juvenils.
 • 33.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 289/16 de data 8 de setembre sobre l’aprovació del Pla d’Acció 2016-2021 “Dinamització, competitivitat i concertació territorial estratègica pel desenvolupament econòmic local del Maresme” i el Pla de Treball 2016-2017 “Dinamització, competitivitat i concertació territorial al Maresme: industria, sector primari i economia social i solidària”.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, de la moció en relació al Pla de Mobilitat del Maresme.
 • 35.- Punt d’urgència núm. 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esmena d’error material de transcripció en la part dispositiva de l’acord plenari de data 2 de juny de 2016 referent a l’aprovació del compte general 2014.
 • 36.- Punt d’urgència núm. 2.- Donar compte, a efectes de ratificació de diversos acords adoptats per la Comissió Permanent del Ple en matèria de resolució de discrepàncies i convalidació de diverses despeses.
 • 37.- Informes, precs i preguntes.