Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 24 de gener de 2017

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 15 de novembre de 2016.
 • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 20 de desembre de 2016.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats ingressos de dret públic.
 • 5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de la Normalització Lingüística de regularització de determinades obligacions econòmiques.
 • 6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 447/16 de data 16 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per
 • l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 472/16 de data 30 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 1/17 de data 4 de gener sobre l’aprovació del Programa temporal anomenat “Programa de seguiment del paràmetre color a les xarxes de sanejament de la comarca del Maresme”.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 5/17 de data 9 de gener sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona i les organitzacions sindicals per a l’anualitat 2017.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 7/17 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 8/17 de data 10 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 12.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres al servei comarcal d’alertes meteorològiques i seguiment atmosfèric.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al suport tècnic en matèria de Protecció Civil.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 448/16 de data 16 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb L’Associació Catalana de Municipis per
 • la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia, per l’exercici 2016.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 460/16 de data 20 de desembre sobre l’aprovació de l’Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 19.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat i del Serveis d’integració en família extensa (SIFE).
 • 20.- Aprovació, si s’escau, del protocol de protecció als/les treballadors/es dels serveis socials bàsics davant possibles agressions de persones usuàries.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme” per
 • l’any 2017.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme” per l’any 2017.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.
 • 26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 450/16 de data 19 de desembre sobre l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada”.
 • 27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 451/16 de data 19 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda a la fitxa 1 del Contracte – Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Maresme, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 • 28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 461/16 de data 22 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 462/16 de data 22 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 464/16 de data 23 de desembre sobre l’aprovació de la modificació de la sol·licitud presentada pel finançament del Servei d’informació i atenció a les dones amb l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.
 • 31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 470/16 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament del Masnouper al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 32.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servei d’Ocupació de Catalunya – TSF296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  A.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb els ajuntaments per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servei d’Ocupació de Catalunya – TSF296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  B.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament de Cabrera de Mar per al Servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme per a l’elaboraciódel producte Contractes per Ocupacions.
 • 35.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 442/16 de data 4 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Ateneu Cooperatiu del Maresme. Café de Mar”.


36.- Informes, precs i preguntes