Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 21 de març de 2017

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 24 de gener de 2017.
 • 1.- Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 67/17 de data 28 de febrer de 2017, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió als acords marc del Servei d’Assegurances i del servei de mediació d’assegurances del Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
 • 5.- Ratificació, si s’escau, de l’acord de dissolució del Consorci Digital Mataró-Maresme, adoptat per acord plenari del Consorci de data 23 de gener de 2017.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats ingressos de dret públic.
 • 7.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de correu electrònic corporatiu.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, del reconeixement d’extrajudicials dels crèdits de diverses despeses de l’exercici 2016.
 • 9.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a l’assistència tècnica en la valoració i avaluació del Programa d’Actuació Municipal (PAM).
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme per l’any 2017.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa de mediació per al lloguer social.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme per la destinació de la taxa turística.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per col·laborar en matèria de transparència, accés a lainformació pública i bon govern.
 • 20.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais i contraprestacions de serveis.
 • 21.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la incorporació al Pla Zonal dels tres camins més prioritaris des del punt de vista del territori.
 • 22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 19/17 de data 23 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 22/17 de data 24 de gener sobre l’aprovació del Programa de caràcter temporal anomenat: “Promoció i consolidació del Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH) i el Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) per l’any 2017”.
 • 24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 35/17 de data 3 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montant per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 61/17 de data 21 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

 • 26.- Aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicials de crèdits de diverses despeses en matèria d’Educació.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.
 • 29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 30/17 de data 31 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.
 • 30.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 31/17 de data 31 de gener sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat UCPA SPORT VACANCES de França per l’enviament d’un voluntari del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 31.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei per la gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme.
 • 32.- Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Dosrius per la prestació del servei de neteja viària i aprovació del Conveni de delegació de competències.
 • 33.- Acceptació, si s’escau, de la denúncia del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a l’assessorament tècnic en l’àmbit de la contaminació acústica.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Santa Susanna, delegada per l’Ajuntament de Santa Susanna.
 • 35.- Aprovació, si s’escau, de la descatalogació del catàleg d’arbres i arbredes monumentals del Maresme del Pi del Sant Crist d’Argentona.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la Declaració de Zona d’Urgència dels Boscos del Maresme per fer front als efectes del Canvi Climàtic.
 • 37.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 17/17 de data 20 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2016.
 • 38.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 36/17 de data 3 de febrer sobre l’aprovació de la presentació de la candidatura del Consell Comarcal del Maresme pel projecte “Digestió anaeròbia centralitzada dels fangs de 5 EDAR al Maresme” als premis d’excel·lència energética.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 49/17 de data 8 de febrer sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de verificació de la implantació i optimització de les eines de gestió de l’explotació dels sistemes de sanejament”.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

 • 40.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses de les empreses operadores del transport adaptat, per la cobertura dels serveis corresponents als mesos de desembre de 2016 i gener de 2017.
 • 41.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenciódomiciliària (SAD dependència).
 • 42.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIVa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIVa Mostra Literària del Maresme 2017.
 • 43.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’error material detectat en el Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.
 • 44.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 26/17 de data 26 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament dePremià de Mar per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2017.
 • 45.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 29/17 de data 30 de gener sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa desuport tècnic en l’atenció als EBASP dels municipis de Palafolls i sant Iscle de Vallalta per l’any 2017.
 • 46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 50/17 de data 10 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i el Consell Comarcal del Maresme per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.
 • 47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 54/17 de data 16 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2017.
 • 48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 56/17 de data 20 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència”, i la seva corresponen addenda econòmica per l’any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 49.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per regular els compromisos a adquirir en el marc de l’Ordre del Servi d’Ocupació de Catalunya – TSF 296/2016 de 2 de novembre de 2016, relativa al Programa Treball i Formació
  A i
  B.
 • 50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 12/17 de data 13 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació, any 2016.

51.- Aprovació, si s’escau, de la moció pel desdoblament de l’Autovia A2 entre Maçanet de La Selva i Tordera, presentada per el Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

52.- Aprovació, si s’escau, de la moció per a l’actuació prioritària sobre la plaga del Tomicus i l’elaboració del model de gestió agroforestal del Maresme, presentada per el Grup Comarcal Candidatura d’Unitat Popular.

53.- Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals de Govern sobre l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al projecte “No puc esperar!”.

54.- Informes, precs i preguntes.