Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de novembre de 2016

A les 19:00h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 4 d’octubre de 2016.

1.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2015.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.

5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

6.- Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i dietes per assistència a òrgans col·legiats.

7.- Aprovació, si s’escau, de la desestimació íntegra del recurs de reposició i la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acte impugnat interposat en relació a la declaració de BCIL de la Masia de Can Rabassa de Santa Susanna.

8.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’Inventari General de béns i drets del Consell Comarcal del Maresme a data 31 de desembre de 2015.

9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei de correu electrònic corporatiu i la migració del servidor web+ftp del Consell Comarcal del Maresme.

10.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de diverses actuacions derivades dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” per la cessió d’espais i contraprestacions de servei.

12.- Ratificació, si s’escau, el dispositiu tercer del Decret de Presidència núm. 281/16 de 5 de setembre sobre prendre coneixement de la signatura del Conveni amb la Diputació de Barcelona, que regula les operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2016.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 383/16 de data 25 d’octubre sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte Serveis de Comunicacions del Consell Comarcal del Maresme i els organismes adherits.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

14.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació de competència de la Comissió Permanent del Ple.

15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la gestió del monitoratge del servei de menjador escolar de l’escola Sant Miquel del Cros.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 335/16 de data 29 de setembre sobre l’aprovació de l’acord amb l’entitat MLADINSKI CENTER KRŠKO per a la presentació de la sol·licitud de subvenció en el marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea, pel projecte d’intercanvi juvenil Refugenius.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 339/16 de data 5 d’octubre sobre l’aprovació de diverses factures del mes de juny de transport obligatori i d’acollida.

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 364/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació de l’adjudicació del contracte per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 380/16 de data 21 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en el dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 364/16 de data 11 d’octubre de 2016, referent a l’adjudicació del contracte per la gestió del servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

20.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per a la instal·lació d’una estació meteorològica al Parc Rafael Alberti del municipi de Mataró.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 353/16 de data 7 d’octubre sobre l’aprovació de la licitació per a la contractació de les obres de construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR Mataró.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 393/16 de data 27 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració relatiu a l’acord d’amistat en matèria de desenvolupament sostenible amb l’Etihad Baladiet Al-Janoubiah ( Líban).

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 398/16 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació de la classificació de les proposicions presentades per les empreses per la contractació de les obres de construcció d’una planta de valorització energètica del biogàs produït mitjançant digestió anaeròbia a l’EDAR de Mataró.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

24.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria de Benestar Social de competència de la Comissió Permanent del Ple.

25.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència”, juntament amb la seva addenda econòmica per l’any 2017.

26.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per el mes de desembre 2016.

27.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

28.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

29.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

30.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

31.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

32.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència).

33.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

34.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

35.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

36.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

37.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

38.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

39.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

40.- Acceptació, si s’escau, de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per l’actuació “Millora del procés d’intervenció de l’atenció a la infància i l’adolescència en risc”, en el marc del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

41.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de les actuacions derivades de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, del “Programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica”, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

42.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de modificació parcial i pròrroga del Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per a la realització d’actuacions en matèria de consum, per l’any 2016.

43.- Acceptació, si s’escau, de la transferència del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la gestió dels museus comarcals per l’exercici 2016.

44.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 322/16 de data 23 de setembre sobre aprovar la classificació de les proposicions presentades per les empreses licitadores per a la contractació dels serveis de transport adaptat de les rutes 6, 6.1, 7 i 24 i de dues rutes de transport adaptat “porta a porta”.

45.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 336/16 de data 3 d’octubre sobre l’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona els recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2016 per al foment de la participació ciutadana i el govern obert adreçades al teixit associatiu i a la ciutadania, en el marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 337/16 de data 3 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 338/16 de data 3 d’octubre sobre requerir la documentació al licitador per a procedir a l’adjudicació de la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’integració en família extensa (SIFE).

48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 342/16 de data 6 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2016”.

49.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 343/16 de data 6 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), juntament amb l’Addenda econòmica per l’any 2016.

50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 352/16 de data 7 d’octubre de 2016 referent a aprovar la composició de la Mesa de contractació de la licitació del contracte, mitjançant procediment obert, dels serveis de transport adaptat i/o assistit, adreçats a persones amb diversitat funcional de la comarca del Maresme.

51.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 356/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Alella per al desenvolupament del programa d’acollida, capacitació i gestió de la diversitat d’Alella.

52.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 357/16 de data 11 d’octubre sobre  l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

53.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 365/16 de data 11 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en l’acord de Ple comarcal de data 4 d’octubre de 2016, referent a l’adhesió al “Conveni marc d’adhesió en relació a les actuacions dels serveis socials bàsics d’atenció social, destinades a la cancel·lació dels deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica”.

54.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 377/16 de data 20 d’octubre sobre l’aprovació de la rectificació de l’error material de transcripció detectat en l’acord de la Comissió Permanent del Ple comarcal de data 27 de setembre de 2016, referent a la convalidació de la modificació del contracte de gestió de serveis públics, de monitoratge de serveis educatius i de servei d’atenció domiciliària SAD.

55.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 378/16 de data 21 d’octubre sobre desestimar l’escrit de reclamació econòmica presentada per l’empresa d’economia mixta “SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, SL”, SESMAR SL.

56.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 379/16 de data 21 d’octubre sobre estimar parcialment la sol·licitud formulada pel representant de SERVEIS EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME SL (SESMAR SL), en concepte d’interessos de demora.

57.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 385/16 de data 26 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

58.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 397/16 de data 31 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

59.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 399/16 de data 31 d’octubre sobre aprovar l’adjudicació el contracte del servei d’integració en família extensa (SIFE).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

60.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga de les actuacions derivades de del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per l’actuació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”.

61.- Aprovació, si s’escau, del Programa pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació: Accions del Pla d’Acció Conjunt Biennal 2016-2018. 

62.- Aprovació, si s’escau, del model d’Addenda al Conveni de cooperació per l’adhesió al Servei de l’Observatori de desenvolupament local del Maresme amb diversos ajuntaments.

63.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 333/16 de data 29 de setembre sobre l’aprovació per concórrer a la convocatòria de subvenció Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, recollida a la Resolució TSF/1912/2016 per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació” 2016-2018.

64.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/16 de data 17 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Departament d’Empresa i Coneixement, corresponent al Programa Catalunya Emprèn, regulada per l’Ordre EMC/181/2016 de 29 de juny.

65.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 381/16 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per l’execució de les accions emmarcades dins de l’ordre EMC/181/2016 de 29 de juny, emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, convocatòria any 2016 línia A.

66.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 396/16 de data 28 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el marc de la convocatòria de la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

67.- Aprovació, si s’escau, de la moció en relació al Pla de Mobilitat del Maresme.

68.- Informes, precs i preguntes.