Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 16 de maig de 2017

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 21 de març de 2017.

1.- Despatx oficial.

2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

3.- Aprovació, si s’escau, de la correcció d’error material de transcripció a diversos codis funcionals del pressupost vigent.

4.- Aprovació, si s’escau, d’un reconeixement extrajudicials de crèdits relatiu a la despesa de correus.

5.- Aprovació, si s’escau, del Codi ètic i de bon govern del Consell Comarcal del Maresme.

6.- Aprovació, si s’escau, del Pla intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Maresme.

7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 97/17 de data 22 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 98/17 de data 22 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 142/17 de data 26 d’abril sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT

11.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

12.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància, aprovació extrajudicial de crèdits i convalidació de determinades despeses relatives al Servei educatiu i social de menjador dels centres escolars públics de la comarca del Maresme, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

13.- Aprovació, si s’escau, del finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2016/2017, emès pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 135/17 de data 18 d’abril sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament de dues voluntàries del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 141/17 de data 26 d’abril sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat Mladinski Center Krsko d’Eslovènia per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus +, en el marc del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

16.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme.

17.- Aprovació, si s’escau, de la creació del servei “Agència de Boscos del Maresme”.

18.- Aprovació, si s’escau, de l’Annex al Conveni de col·laboració amb els Col·legis de veterinaris de Catalunya i de Barcelona per al foment de la identificació i tinença responsable d’animals de companyia.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 65/17 de data 27 de febrer sobre declarar la urgència de la tramitació dels expedients d’atorgament i renovació dels permisos d’abocament amb els paràmetres de color per sobre del límit d’abocaments fixats al reglament d’abocaments d’aigües residuals a la comarca del Maresme a les empreses que ho sol·licitin.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

20.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

21.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de dependència.

22.- Aprovació, si s’escau, de l’assignació d’un codi identificatiu per al personal adscrit als equips d’Atenció a la Infància i Adolescència del Maresme (EAIA Maresme).

23.- Aprovació, si s’escau, de renúncia a l’exercici del dret de retracte vers la venda de la Finca inscrita al Registre de la Propietat de Mataró núm. 1, tomo 3917, llibre 179 foli 2016, Finca 7076 d’Alella.

24.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública, any 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

25.- Aprovació, si s’escau, del Pla de treball del projecte “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació”, per un tècnic AODL.

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 116/17 de data 29 de març sobre l’aprovació del Conveni de cooperació amb l’ Ajuntament d’Argentona per al Servei de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme per a l’elaboració del producte Contractes per Ocupacions.

27.- Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat Popular per a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

28.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya pel desdoblament de l’autovia A2 entre Maçanet de la Selva i Tordera.

29.- Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Entesa de Progrés Municipal, sobre el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme.

30.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Annabel Moreno Nogué.

31.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laura Ribalaiga i Prats.

32.- Prendre coneixement, si s’escau, de la renuncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. Pau Morales Romero.

33.- Informes, precs i preguntes.