Ordre del Dia del Ple del CCM del 19 de juliol de 2016

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 17 de maig de 2016.

1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s’escau, del model de Registre d’interessos d’Activitats i de Béns patrimonials.

5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 190/16 de data 27 de maig sobre l’aprovació del Conveni amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya en la prestació de serveis d’assistència tècnica a les Administracions locals, mitjançant la utilització de les TIC.

6.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 197/16 de data 31 de maig sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni amb el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del període 2008-2012.

7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 202/16 de data 3 de juny sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització a la consulta d’inexistència d’antecedents al Registre Central de Delinqüents Sexuals, mitjançant el Servei Via Oberta del Consorci AOC.

8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 219/16 de data 21 de juny sobre l’aprovació de la novena addenda de pròrroga al Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Mataró per facilitar les tasques de producció del serial diari (sitcom) de Televisió de Catalunya.

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 204/16 de data 6 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, relatiu a la delegació de competències del servei
escolar de transport i del servei escolar de menjador.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 216/16 de data 16 de juny sobre l’aprovació del Conveni amb l’entitat VOC Oostende de Bèlgica per l’enviament d’una voluntària del Servei de Voluntariat Europeu del Programa
Erasmus +.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’estalvi i eficiència energètica.

12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal.

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’ Ajuntament de Tordera per a la cessió d’ús de l’EDAR de Sant Daniel i el col·lector en alta del municipi de Tordera.

14.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Teià, delegada per l’Ajuntament de Teià.

15.- Aprovació, si s’escau, de la Previsió d’obres de conservació i manteniment de les instal·lacions a realitzar durant l’any 2016 per la concessionària del servei d’abastament d’aigua potable en Alta del Maresme Nord.

16.- Autorització, si s’escau, de la transmissió d’accions d’ AQUAMBIENTE amb l’AIE, RUBATEC-AMSA a favor de SOREA, S.A.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 213/16 de data 14 de juny sobre la modificació temporal de l’actual composició de la Ponència Ambiental Comarcal.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 171/16 de data 19 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 183/16 de data 25 de maig de 2016 referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 184/16 de data 25 de maig de 2016 referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 199/16 de data 31 de maig sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració específic amb el Departament de Cultura en relació a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal del Maresme.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 233/16 de data 30 de juny sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
23.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

24.- Aprovació, si s’escau, de la carta de compromís del Consell Comarcal del Maresme com a entitat participant a la sol·licitud de convocatòria del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Mataró-Maresme.

25.- Aprovació, si s’escau, de la carta de compromís del Consell Comarcal del Maresme com a entitat participant a la sol·licitud de convocatòria del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, Eix del Coneixement BesósMarina/Litoral.

26.- Aprovació, si s’escau, del model de Conveni de col·laboració amb les empreses participants en el programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per l’Ocupació, regulat per l’Ordre EMO/254/2015.

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 167/16 de data 17 de maig sobre donar de baixa diversos drets d’exercicis tancats, en relació a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, ORDRE EMO/174/2014 de 5 de juny.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 212/16 de data 13 de juny sobre informar favorablement de les propostes dels ajuntaments de Premià de Mar, Vilassar de Mar i Palafolls per la realització del Shopping Night.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 223/16 de data 28 de juny sobre aprovar el model de “Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en entorn productiu” en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost.

30.- Informes, precs i preguntes.