Ordre del Dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 20 de desembre

A les 19:30h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE MEDI AMBIENT
1.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte del Servei de gestió del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
2.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte dels Serveis d’integració en família extensa (SIFE).

3.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la
dependència, per l’any 2017.

4.- Aprovació, si s’escau, de l’ Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència, per l’any 2017.

5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària
(SAD social i SAD dependència.

6.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei
d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

7.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del
servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2017.

8.- Aprovació, si s’escau, del Programa de “Suport tècnic en l’atenció a la dependència als municipis de l’Àrea Bàsica social del Consell Comarcal del Maresme entre l’1 de gener de 2017 i
el 31 de desembre de 2017”.

9.- Aprovació, si s’escau, del Programa “Impuls al servei de primera acollida 2017”, en el marc del Servei de Ciutadania i Immigració.

10.- Aprovació, si s’escau, la desestimació de l’escrit d’impugnació al primer premi del grup F de la XXXIII Mostra Literària del Maresme 2016.

11.- Aprovació, si s’escau, de la renuncia a exercir el dret de retracte sobre la transmissió de la finca/immoble situada al municipi d’Alella coneguda com a Torre del Governador.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 428/16 de data 23 de novembre sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per el suport tècnic en competències locals en matèria de salut pública.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 429/16 de data 23 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Òrrius i el Consell Comarcal del
Maresme per la prestació del Servei d’ Acollida Itinerant.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Premià de Dalt per al Servei de l’Observatori de desenvolupament local del Maresme, per a l’elaboració del producte
Contractes per Ocupacions.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 425/16 de data 18 de novembre sobre l’aprovació de l’adhesió a l’ Acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’UGT de Catalunya i la CCOO de Catalunya, relatiu a la contractació de
persones en situació d’atur en el marc del programa Treball i Formació.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
16.- Aprovació, si s’escau, del nombre, característiques i retribucions del personal eventual del Consell Comarcal del Maresme.

17.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2017, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la
corporació.

18.- Aprovació, si s’escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per l’exercici 2017.

19.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

20.- Aprovació, si s’escau, de la convalidació del contracte del Servei de Comunicacions.

21.- Aprovació, si s’escau, de diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

22.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic com: preus públic per a determinats
serveis, sancions administratives, costes judicials i altres ingressos de dret públic.

23.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al
programa de mediació per al lloguer social.