Ordre del Dia del Ple extraordinari que se celebrarà el 14 d’abril a les 18h (sessió telemàtica)

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
1. Aprovació, si s’escau, de la celebració de la present sessió plenària de forma telemàtica amb l’eina ZOOM, a l’empara allò previst a la disposició addicional tercera del Decret Llei 8/2020.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la Base 29 de les d’execució del pressupost 2020. (CCM 886/19)
3. Aprovació, si s’escau, de despeses extrajudicials de l’àrea de Serveis Generals. (CCM 141/20)
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions del Consorci Localret. (CCM 265/20)
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i règim d’assistències a òrgans col·legiats. (CCM 739/19)

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
6. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Santa Susanna per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)
7. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de Munt per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
8. Aprovació, si s’escau, de la procedència de la revisió de preus i del restabliment de l’equilibri econòmic-financer del contracte formalitzat el 17 de febrer de 2016 amb CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA – FERROVIAL SERVICIOS. (CCM 675/19)
9. Aprovació, si s’escau, de l’actualització de la garantia definitiva inicial dipositada per l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA – FERROVIAL SERVICIOS amb CIF A82741067. (CCM 675/19)

ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
10. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat. (CCM 120/20)
11. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials en matèria de Transport Adaptat. (CCM 120/20)
12. Aprovació, si s’escau, de la despesa extrajudicial del Servei d’Igualtat. (CCM 440/19)

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
13. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Escolar amb nombre reduït d’alumnes i/o adaptat. (CCM 848/19)
14. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport escolar. (CCM 1056/19)