Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 24 de setembre a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de constitució del Consell Comarcal del Maresme de data 19 de juliol de 2019.

1. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2019.

2.  Aprovació, si s´escau, del Compte General 2018 (CCM 511/19)

3.  Despatx oficial.

4.  Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord plenari de 30 de juliol de 2019 sobre el regim retributiu i de dedicació dels membres de la corporació. (CCM 739/19)

6. Aprovació, si s’escau, de la composició de la Comissió Permanent del Ple. (CCM 733/19)

7. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials en matèria de serveis generals ( CCM 743/2019)

8. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la pòlissa d’assegurança de vida de l’ACM (CCM 821-2019)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 234/19 de data 9 de maig sobre l´acceptació de la totalitat del crèdit concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del desenvolupament del Pla per “Operacions de tresoreria per a consells Comarcals 2019”. (CCM 267/19)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 259/19 de data 23 de maig sobre desestimar el recurs de reposició interposat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar contra l’acord de data 19 de març de 2019, relatiu a l’establiment de les aportacions municipals a les finances del Consell Comarcal del Maresme.(CCM 1228/18)


ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

11. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrera de Mar en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 793/19)

12. Acceptació, si s’escau, de la delegació de la competència de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 794/19)

13. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i aprovació del conveni. (CCM 807/19)

14. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Malgrat de Mar en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i aprovació del conveni de delegació. (CCM 827/19)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 261/19 de data 24 de maig sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”. (CCM 557/19)


ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

16. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la cessió de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’explotació i l’assumpció del finançament de la gestió del sistema de sanejament de Can Massuet. (CCM 795/19)

17. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de l’execució de les obres <EDAR i col·lectors de la Urbanització Àgora Parc> al TM de Tordera. (CCM 1003/18)

18. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de  bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de  Mar i Canet de Mar. (CCM 1004/18)

19. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de l’execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera. (CCM 1005/18)

20. Aprovació, si s’escau, del tipus d’interès que s’ha d’aplicar a l’exercici 2018, pel  finançament aportat per part de l’empresa concessionària del servei d’abastament de l’aigua en alta. (CCM 400/19)

21. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’atribució de recursos per a la prestació del Servei de Sanejament a l’àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme a compte de l’ACA. (CCM 153/19)

22. Acceptació, si s’escau, de la segona atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a l’àmbit del Consell Comarcal del Maresme (2019) . (CCM 443/19)


ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

23. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD) per al període d’abril, maig i juny 2019. (398/19)

24. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE) . (401/2019)

25. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat (CCM 563-2019).

26. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat . (657-2019)

27. Aprovació, si s’escau, de de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei de Transport Adaptat.(707/2019)

28. Aprovació, si s’escau, de les despeses extrajudicials del servei de les EBAS de la comarca (CCM 688-2019).

29. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació del Programa Complementari per a la garantia del Benestar Social 2019, atorgat per la Diputació de Barcelona. (CCM 647/2019)

30. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) per l’any 2019. (CCM 1256/18)

31. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependència), per l’any 2019. (1408/2018)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 262/19 de data 24 de maig de 2019 sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb els Ajuntaments de Sant Iscle de Vallalta i Santa Susanna per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (CCM 1155/18)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 276/19 de data 5 de juny sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Suport administratiu als equips bàsics d’atenció social (EBAS) de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials (ABSS). (CCM 582/19)

34. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 373/19 de data 2 d’agost sobre convocar per l’any 2019 el procediment per a la concessió de subvencions pels ajuntaments de l’Àrea Bàsica comarcal del Consell Comarcal del Maresme per l’ “Accés urgent i temporal a places residencials per 

a persones grans”. (CCM 486/19)


ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

35. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar. (CCM 230/19)

36. Aprovació, si s’escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al servei de menjador escolar (415/2019)

37. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores i la Convocatòria per l’atorgament de subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer o habitatges integrats durant el 2019 al programa de la Borsa de Mediació. (CCM 816/19)

38. Aprovació, si s’escau, d’acceptació de la transferència de crèdit del Departament de cultura pel funcionament de l’arxiu comarcal 2019. (CCM 808/19)

39. Aprovació, si s’escau, de la segona addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme. (CCM 817/19)

40. Aprovació, si s’escau, de la imposició de penalitats per incompliments contractuals portats a terme per la UTE MEDITERRANIA DE CATERING – SERVEI D’ÀPATS. (CCM 639/19)

41. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 370/19 de data 31 de juliol sobre l’aprovació del programa “Suport a la Implementació de l’Administració Electrònica i modernització de l’Oficina Comarcal d’Habitatge”. (CCM 746/19)

42. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 386/19 de data 6 de setembre sobre emetre dos informes OC respecte dels recursos especials en matèria de contractació presentats i desistir del procediment per la contractació del servei de Transport Escolar. (CCM 760/19)

43. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 392/19 de data 9 de setembre sobre determinar la continuïtat del Servei de Transport Escolar als centres docents de la comarca del Maresme. (CCM 760/19)


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

44. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Annex I de l’Addenda al “Conveni d’encàrrec de gestió amb l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per la realització d’actuacions en matèria de consum. (CCM 444/19)

45. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció per a la segona pròrroga de l’Agent d’Ocupació

46. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria de les accions vinculades al Recull d’Activitats de suport al teixit empresarial 2019, dins del Catàleg de Serveis 2019. (CCM 813/19)

47. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la memòria de sol·licitud de subvenció del Programa Enfeina’t 2019. (CCM 749/19)

PUNT D’URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s’escau, de la rectificació de l’inventari general de béns del Consell Comarcal del Maresme (CCM 584/2019)

48. Informes, precs i preguntes.