Ordre del dia del Ple extraoridinari que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 17 de desembre

A les 18h

ORDRE DEL DIA

  • ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

1. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2020, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació. (CCM 886/19)


2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal. (CCM 723/19)


3. Revocació, si s’escau, de determinades delegacions d’atribucions plenàries a la Comissió Permanent del Ple i al President. (CCM 734/19)


4. Revocar, si s’escau, la composició de la Comissió Permanent del Ple aprovada en el dispositiu tercer de l’acord d’institució de la Comissió Permanent del Ple adoptat en el Ple extraordinari de data 30 de juliol de 2019; i nomenament dels nous membres en atenció de la nova configuració donada a aquest òrgan en base a la seva configuració com a Junta de Govern Local. (CCM 733/19)


5. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de despeses d’indemnització mensual per als grups polítics comarcals per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions. (CCM 739/19)


6. Aprovació, si s’escau, de la modificació del representant del Consell Comarcal del Maresme al Consell d’Administració de Residus del Maresme SL (CCM 736/2019)


7. Aprovació, si s’escau, de la modificació del programa : “Suport auxiliar a l’impuls i la consolidació de l’oficina d’assistència en matèria de registre”. (CCM 1134/19)

  • ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

8. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 1053/19)

9. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Tiana en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovació del conveni. (CCM 1123/19)

  • ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA


10. Aprovació, si s’escau, del conveni de delegació de competències amb els ajuntaments de Cabrils, Caldes d’Estrac, El Masnou, Premià de Dalt, Sant Pol de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020). (CCM 699/19)

  • ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

11. Prendre coneixement, si s’escau, de l’extinció del conveni de delegació de competències en materia de neteja viària amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (CCM 876/2019).

12. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU. (CCM 1180/19)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 525/19 de data 20 de novembre sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat: “Programa de gestió i control d’obres i projectes de sanejament” dels convenis signats amb l’ACA 2019-2020 del Servei de Medi Ambient. (CCM 1040/19)

  • ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 482/19 de data 6 de novembre sobre l’aprovació de la modificació del programa de caràcter temporal anomenat “Suport administratiu als equips bàsics d’atenció social (EBAS) de l’Àrea Bàsica dels Serveis Socials (ABSS) del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 579/19)

  • ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 502/19 de data 13 de novembre sobre l’aprovació de la carta de compromís de participació al Projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores. (CCM 1083/19)

16. Proposta de resolució presentada pel grup comarcal d’En Comú Guanyem, en relació al Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme.