Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 28 de gener

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de novembre de 2019.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 17 de desembre de 2019.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i règim d’assistències a òrgans col.legiats. (CCM 739/19)

5. Adopció de presa de coneixement, si s’escau, de la condició de conseller comarcal no adscrit del Sr. Francesc Guillem Molins (CCM 732/19)

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació del nombre de membres de les Comissions Informatives de carácter general. (CCM 737/19)

7. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya. (CCM 57/2020)

8. Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdit incobrable presentada per l’Organisme de Gestió Tributària. (CCM 58/2020)

9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 532/19 de data 26 de novembre sobre l’aprovació de la modificació de la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT per la incorporació de nous operadors així com actualitzar les dades dels responsables del servei. (CCM 1114/19)

10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 578/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis. (CCM 1207/19)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

11. Aprovació, si s’escau, de l’ adhesió al Consorci LOCALRET. (CCM 53/2020)

12. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovació del conveni. (CCM 1206/19)

13. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Calella per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 13/20)

14. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Premià de Dalt per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 46/20)

15. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i aprovació del conveni. (CCM 1183/19)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 586/19 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal. (CCM 1217/19)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

17. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències dels ajuntaments d’Argentona, Calella i Mataró, per al projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Programa operatiu FEDER 2014-2020) i aprovació del Conveni. (CCM 699/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 570/19 de data 13 de desembre sobre l’aprovació Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2019. (CCM 1197/19)

19. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 577/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d’Arenys de Munt a l’EDAR d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.(CCM 1004/18)

20. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 580/19 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció de l’estudi d’alternatives de “Millores de l’emissari terrestresubmarí del sistema de l’Alt Maresme Nord”. (CCM 1220/18)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

21. Aprovació, si s’escau, de l’Acord per al desenvolupament del Servei d’Atenció Integral (SAI) local per les persones LGTBI amb la Direcció General d’Igualtat. (CCM 45/20)

22. Aprovació, si s’escau, de l’extinció, per mutu acord, del conveni de delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Dependencia amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar. (CCM 176/19)

23. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 538/19 de data 27 de novembre sobre l’aprovació de la modificació de l’Addenda al contracte programa 2016-2019 , per ampliar el finançament d’aquest exercici 2019 de l’Addenda de la Fitxa núm. 44 – Dinamitzadors/res cívics/ques per a l’emancipació juvenil. (CCM 767/18)

24. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 590/19 de data 23 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda de pròrroga per l’any 2020 del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. (CCM 767/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

25. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 598/19 de data 27 de desembre sobre l’aprovació de la sol·licitud de subscripció de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, relatiu a l’Oficina d’Habitatge i relatiu al programa de mediació per al lloguer social per l’any 2020. (CCM 1203/19)

26. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució “Futur de la Xarxa viària comarcal:avancem cap a una nova mobilitat en un territori i un planeta als límits del col·lapse”, presentada pel grup comarcal Candidatura d’Unitat Popular.(CCM 76/2020)

27. Informes, precs i preguntes.