Ordre del dia del Consell d’Alcaldies extraordinari que se celebrarà el 28 de gener a les 13h

ORDRE DEL DIA 1.- Ratificació, si s´escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d´Alcaldes, als efectes previstos a l´article 46.2b) LRBRL,98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria, en no haver estat possible la seva convocatòria amb l´antelació de 5 dies hàbils prevista a l´article 72 del ROC. 2.- Estudi i valoració de l´afectació de la comarca produïda pels efectes del temporal “Glòria”, adopció de mesures i formulació de propostes urgents