Inici Documents Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes

Ordre del dia del Consell d’Alcaldies extraordinari que se celebrarà el 28 de gener a les 13h

ORDRE DEL DIA 1.- Ratificació, si s´escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d´Alcaldes, als efectes previstos a l´article 46.2b) LRBRL,98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria, en no haver estat possible la seva convocatòria amb l´antelació de 5 dies hàbils prevista a l´article 72 del ROC. 2.- Estudi i valoració de l´afectació de la comarca produïda pels efectes del temporal “Glòria”, adopció de mesures i formulació de propostes urgents

Ordre del dia del Consell d’Alcaldies que se celebrarà el 10 de desembre a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldies de 22 d’octubre de 2019.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (ROC).

2. Presentació del projecte de Pressupost de l’exercici 2020.

3. Presentació a càrrec de la Sra. Montserrat Candini i Puig, Alcaldessa de Calella, de la proposta de candidatura de l’Alt Maresme a EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2021.

4. Informació, per part dels membres del govern comarcal, sobre:

  • Els resultats de la reunió amb el Departament d’Interior per la selecció unificada de policies al Maresme.
  • Resposta dels ajuntaments a la proposta de compra agregada de vigilància de platges i abalisament.
  • Projecte d’habitatge social al Maresme.

5. Informes, precs i preguntes.

Ordre del dia del Consell d’Alcaldies del Maresme que se celebrarà el 22 d’octubre a les 18h

ORDRE DEL DIA


1. Presentació del nou equip de govern comarcal i línies estratègiques del nou mandat.

2. Presentació dels resultats de la implantació del projecte pilot de l’Oficina Itinerant d’Atenció a la vulnerabilitat energètica i finançament per la seva continuïtat.

3. Presentació del Servei de Transport Adaptat i/o assistit i finançament per l’exercici 2020.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que se celebrarà l’11 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 16 d’abril de 2019

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que se celebrarà el 16 d’abril a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i  Alcaldes de 12 de desembre de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 22 de gener de 2019.

2. Presentació de l’Estudi preliminar de la diagnosi de pobresa i vulnerabilitat social a la comarca, elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED).

3. Exposició de la crítica situació dels centres especials de treball “Fundació MARPI”, “Fundació CEO del Maresme” i “Fundació Molí d’en Puigvert”. Propostes de col·laboració.

4. Proposta de posada en marxa de l’Oficina de contractació administrativa i redacció de licitacions.

5. Proposta de posada en marxa de l’Oficina de control i regulació dels usos turístics de l’habitatge. Intervenció de la Subdirectora General d’Inspeccions de la DG de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i exposició de l’estudi jurídic per a implementar el servei.

6.  Projectes d’aprofitament de recursos naturals al Maresme i adaptació al canvi climàtic.

7. Exposició de la Llei d’espais agraris, a càrrec del Sr. Josep Pena Sant, director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

8.  Informes, precs i preguntes. 

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 12 de desembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 4 d’octubre de 2018.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del nou sistema de cofinançament del Consell Comarcal del Maresme.

3. Informació sobre el Projecte de gestió i preservació del Litoral del Maresme.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 20 de novembre

A les 18h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 20 de novembre de 2018, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,
x
ORDRE DEL DIA
x
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de juliol de 2018.
x
ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
x
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual i temporal de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació. (CCM 1172)
x
ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
x
3. Aprovació, si s’escau, de la sol.licitud d’ampliació dels terminis d’execució  i justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de joventut, per l’acutació “Pla d’actuació comarcal en joventut 2018. (CCM 529x)
x
ÁREA DE MEDI AMBIENT
x
4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 401/18 de data 9 d’octubre sobre sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’atribució de fons per fer front a l’actuació de les obres de construcció del sobreeixidor del col·lector en alta del Sistema de Sanejament de Teià. (ABSIS 512)
x
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
x
5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 384/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2018”. (ABSIS 391)
x
6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 385/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”. (ABSIS 401)
x
7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 386/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per a l’acció-servei de “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines Tècniques Laborals-OTL. (ABSIS 413)
x
8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 387/18 de data 24 de setembre sobre la renúncia parcial de la subvenció del programa Treball i Formació TSF/2162/2017, de la
PANP 12. (ABSIS 369)
x
9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 390/18 de data 25 de setembre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la primera pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació” pel període 2018-2019”. (ABSIS 968)
x
10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 391/18 de data 25 de setembre de 2018 referent a la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la segona pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “Dinamització, competitivitat i concertació  territorial  al Maresme: indústria, sector primari, sector tèxtil, economia social i solidària, sector serveis, sector nàutic i salut” pel període 2018-2019”. (ABSIS 961)
x
11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 407/18 de data 11 d’octubre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme el projecte Programa ENFEINA’T 2018. (ABSIS 1047)
x
12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 410/18 de data 16 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció per executar el projecte de Contractació en Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 425/18 de data 23 d’octubre sobre la sol·licitud de la subvenció del Programa de Treball i Formació per a l’any 2018.
x
14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 430/18 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció beneficiàries de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
15. Informes, precs i preguntes.
x

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 4 d’octubre

A les 16:00h

ORDRE DEL DIA
  • 0.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de  20 de març de 2018.
  • 1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.
  • 2.  Emissió  d’informe,  si  s’escau,  de  la  modificació  de  diverses  Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme
  • 3.  Informes, precs i preguntes.
NOTA: Un cop acabat l’Ordre del Dia, se celebrarà una reunió d’alcaldesses i alcaldes amb el conseller d’Interior, Honorable Sr. Miquel Buch, per tractar diferents aspectes relacionats amb la seguretat en els municipis del Maresme.
Atesa la importància del tema, hi poden assistir com a públic regidores i regidors de Seguretat o caps de policia. L’aforament de la sala només permet, però, una persona per municipi. Les alcaldies hauran de comunicar prèviament al Consell Comarcal el nom i el càrrec de la persona convidada.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de setembre

A les 19:00h

ANUL.LAT el Consell d’Alcaldes davant d’un imprevist a l’agenda del conseller d’Interior.!!!!!!

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de març de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.

2. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme

3. La seguretat al Maresme, a càrrec del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch.

4. Informes, precs i preguntes.