Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 29 de gener de 2019

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de novembre de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 18 de desembre de 2018.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

4. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació. (1242)

5. Aprovació, si s’escau, de l’establiment de despeses d’indemnització mensual per als grups polítics comarcals per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions.

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació, canvi de nomenclatura i renumeració de l’Ordenança núm. 21, reguladora del preu públic per incorporació d’una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació. (1288)

7. Aprovació, si s’escau, de la modificació, canvi de nomenclatura i renumeració de l’Ordenança núm. 22, reguladora del preu públic per les accions formatives realitzades. (1289)

8. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’institucions, entitats i/o empreses (CCM 51/2019).

9. Aprovació, si s’escau, de la creació de la Comissió Ética (CET) del Consell Comarcal del Maresme. (1162)

10. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Alella per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de carácter conjuntural, no estructural. (CCM 16/2019)

11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 507/18 de data 5 de desembre sobre l’aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. (1274)

12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 529/18 de data 18 de desembre sobre l’aprovació de la modificació del Programa “Impuls de la Borsa de Mediació per al lloguer social de la comarca del Maresme”. (1261)

13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 534/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (719)

14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 535/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (630)

15. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 1/19 de data 3 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural”. (1391)

16. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 3/19 de data 4 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (1331)

17. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 4/19 de data 4 de gener de 2019 sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar per a la prestació del servei d’habitatge de la Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”. (1330)

ÁREA DE MEDI AMBIENT

18. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Canet de Mar, per la prestació del servei en materia de gestió de la deixalleria municipal, i aprovació del conveni de delegació de competències. (CCM 1204/2018)

19. Acceptació, si s’escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per la prestació del servei en materia de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats (CCM 35/2019)

20. Aprovació, si s’escau, del nou pla de treball del Conveni de delegació de competències de l’Ajuntament de Pineda de Mar per la prestació del servei en materia de recollida de residus. (CCM 1249/2018)

21. Aprovació, si s’escau, del “Conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia”, per l’any 2018. (CCM 1268/2018)

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

22. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament d’Argentona en materia de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a les persones. (1389)

23. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica per l’any 2019 del Conveni de col.laobració per a la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependencia amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. (1295)

24. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD social i SAD dependencia), per l’any 2019. (CCM 1293)

25. Aprovació, si s’escau, de l’Addenda económica del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per a la delegació de competències municipals en materia de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependencia) per l’any 2019. (1294)

26. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2019. (CCM 1345/2018)

27. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col.laboració amb l’Ajuntament de VIlassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2019. (CCM 17/2019)

28. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 517/18 de data 14 de desembre sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per al suport tècnic en el control i prevenció de la legionel·losi del Camp de Futbol Municipal i l’Escola Fabra d’Alella”. (1349)

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 527/18 de data 18 de desembre sobre l’aprovació del “Programa acollida de persones refugiades i menors que migren sols”. (1347)

30. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 533/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme. (1155)

31. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 555/18 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni amb l’Ajuntament de Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat dels ciutadans de Mataró que requereixin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada. (1344)

32. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 556/18 de data 28 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la gestió del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal. (1278)

33. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/19 de data 4 de gener sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, per a l’establiment de les condicions de participació en la realització de l’estudi diagnosi de la pobresa i vulnerabilitat social a la comarca del Maresme”. (1155)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

34. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració en el marc del programa Consolida’T 2018-2019 amb la Fundació privada Universitària Martí l’Humà. (CCM 1356/2018)

35. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 531/18 de data 20 de desembre sobre l’aprovació de l’Addenda al Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l’adhesió al servei de l’observatori de desenvolupament local del Maresme. (1244)

36. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 550/18 de data 27 de desembre sobre l’aprovació del programa anomenat “Gestió del Fons de Prestació de la Diputació de Barcelona: “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat” i “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” pels períodes 2019,2020 i 2021. (1386)

37. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 8/19 de data 10 de gener sobre la sol.licitud d’alta com a Punt d’ Atenció a l’ Emprenedor (PAE) del Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme. (1302)

38. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució presentada pel grup comarcal Iniciativa per Catalunya Verds, referent a les obres a finançar previstes en el Pacte per a la Mobilitat sostenible del Maresme.(CCM 67/2019)

39. Informes, precs i preguntes.