Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 26 de setembre

a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 18 de juliol de 2017.

1.- Presa de possessió del Sr. Marc Jiménez i Torres, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Presa de possessió de la Sra. Montserrat Sanllehy Gilabert, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

3.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2016.

4.- Despatx oficial.

5.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

6.- Aprovació, si s´escau, de l´increment de les remuneracions dels funcionaris i treballadors públics segons la Llei de Pressupostos de l´Estat de 2017.

7.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2016.

8.- Aprovació, si s´escau, d´un reconeixement de diverses despeses extrajudicials de crèdits.

9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, per al suport tècnic en matèria d´assessorament en l´àmbit econòmic.

10.- Aprovació, si s´escau, de l´addenda relativa a l´aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, per a l´exercici 2017, del Conveni per al funcionament del Servei d´Intermediació pels Deutes de l´Habitatge (SIDH) i del Servei d´Atenció Ciutadana (SAC).

11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 234/17 de data 6 de juliol sobre rectificar d´ofici l´error material de transcripció detectat en el conveni aprovat mitjançant Decret de President núm. 220/17 de 26 de juny 2017.

12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 246/17 de data 18 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Munt per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 279/17 de data 26 de juliol sobre autoritzar el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a procedir a la petició de subvenció del programa de AODL del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC).

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 280/17 de data 26 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per l´ús i gestió de les borses de personal d´àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no estructural.

ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

15.- Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per regular les actuacions de tramitació dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

16.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses relatives al Servei Transport Escolar, per als cursos 2015/2016 i 2016/2017.

17.- Ratificació, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència sobre l´aprovació dels Convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l´establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l´alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d´educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

18.- Aprovació, si s´escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme com a stakeholders, en el projecte Interreg Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies, d´acrònim Land-Sea, sol·licitat per l´Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona.

19.- Aprovació, si s´escau, de la delegació de competències de l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per la prestació del servei de neteja de platges i aprovació del Conveni de delegació de competències.

20.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb Aigües de Vilassar per la cessió d´una estació meteorològica.

21.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Àgora Parc” al TM de Tordera.

22.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció de la modificació del projecte constructiu “Estació de bombament i impulsió del col·lector en alta d´Arenys de Munt a l´EDAR d´Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar”.

23.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a l´execució de les obres “EDAR i col·lectors de la urbanització Terra Brava” al TM de Tordera.

24.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de l’Aigua, per a la redacció del projecte constructiu “Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli de Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar”.

25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 283/17 de data 28 de juliol sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Tiana per a la realització de tractaments amb sabó fosfòric i oli de parafina enfront la mosca blanca (Dactylopius opuntiae) al municipi de Tiana.

26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 296/17 de data 3 d´agost de 2017 referent a l´aprovació de la liquidació del primer semestre de 2017 del cànon de la concessió del servei d´abastament d´aigua potable en els municipis del Maresme Nord.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

27.- Aprovació, si s´escau, de la resolució de discrepància i convalidació de determinades despeses del Servei de Transport Adaptat.

28.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni amb l´Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència,  de juny a desembre de 2017.

29.- Aprovació, si s´escau, del Conveni amb l´Ajuntament de Cabrils per al suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència, d´octubre a desembre de 2017.

30.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Cabrils per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

31.- Aprovació, si s´escau, de l´Addenda econòmica del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Pol de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), d´octubre a desembre de 2017.

32.- Aprovació, si s´escau, del l´acceptació i signatura de l´acord entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Institut Català de les Dones del Contracte Programa 2017-2019.

33.- Aprovació, si s´escau, del Programa de col·laboració per l´accés a places residencials de la tercera edat.

34.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Maresme en relació a la transferència anual per a la gestió de l´arxiu comarcal del Maresme.

35.- Aprovació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 311/17 de data 8 de setembre sobre l´aprovació del Conveni amb els Ajuntaments de Tiana, Alella, El Masnou, Cabrera de Mar, Canet de Mar i Palafolls en matèria de transport adaptat per facilitar l´accés de persones amb diversitat funcional a les activitats de casal d´estiu 2017.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

36.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de cooperació amb l´ Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l´adhesió al Servei de l´Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.

37.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga per l´any 2017 de l´acord retributiu per la contractació de persones en situació d´atur en el marc del programa Treball i Formació 2017, promogut pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya.

38.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 266/17 de data 25 de juliol sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Electricitat Boquet SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

39.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 299/17 de data 4 d´agost sobre l´aprovació de l´extinció d´un Conveni de col·laboració amb l´empresa Damei Europe Square Group, SL per a pràctiques no laborals per l´adquisició d´experiència professional en empreses en el marc del programa d´experiència professional per a l´Ocupació Juvenil a Catalunya “Joves per l´Ocupació”.

40.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 305/17 de data 30 d´agost sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Montgat relativa a la modificació de la franja horària d´obertura dels establiments comercials.

41.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 308/17 de data 8 de setembre sobre informar favorablement de la proposta de l´Ajuntament de Vilassar de Mar relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial.

42.- Prendre coneixement, si s´escau,  de la renúncia al càrrec de consellera comarcal de la Sra. Laia Martín Romano.

43.- Informes, precs i preguntes.