Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de desembre de 2017.

1. Presentació de la Plataforma multicanal d’accés a l’administració pública “Tràmit”.

2. Presentació de la campanya: Si arriba el foc, estàs preparat? a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Presentació del Servei Acollida de sol·licitants d’Asil i Protecció Internacional a càrrec de la Creu Roja.

4. Presentació de la nova web del servei de Meteomar del Consell Comarcal del Maresme.

5. Presentació de les fonts de finançament del Servei d’acollida de dones maltractades i els seus fills.

6. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de juny de 2017

A les 17:00h a la sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 21 de març de 2017.
 • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2. Presentació de l’estudi “Implantació d’un sistema de transport a la demanda a la comarca del Maresme” a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU.
 • 3. Emissió d’informe, si s’escau, de la creació del servei “Agència de boscos del Maresme”, i informació de les darreres actuacions sobre els danys biòtics produïts per les plagues als boscos del Maresme i l’afectació del canvi climàtic.
 • 4. Presentació, a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona Sra. Meritxell Budó, de les actuacions al Maresme en matèria d’atenció a les Persones.
 • 5. Informes, precs i preguntes.

Consell d’Alcaldes celebrat el 10 de desembre de 2003

{+}  

{+} El dimecres, 10 de desembre, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Maresme la primera reunió del Consell d’Alcaldes d’aquest mandat. Hi van assistir representants dels 30 municipis de la comarca. A continuació trobareu els documents que es van debatre.{X} {N}ORDRE DEL DIA:{N} 1.- Institució d’una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes, designació dels seus membres i atribució de funcions.  
Reglament Orgànic Comarcal 2.- Presentació del  
Projecte de Pressupost del Consell Comarcal del Maresme 2004 , i de la  
“Carta de Serveis” del Consell Comarcal del Maresme . 3.- Presentació del  
Projecte de Servei d’assistència tècnica a la Gestió Pública Local 4.- Proposta d’encàrrec, si s’escau, d’un  
estudi sobre la qualitat i les necessitats de futur de la Xarxa elèctrica al Maresme . 5.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la  
proposta de creació del servei d’Inspecció Mediambiental a les indústries . 6.- Emissió d’informe favorable envers la  
modificació i millora del servei, si s’escau, de la gestió de recollida selectiva de residus . 7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la creació del  
“Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia” . 8.- Presentació i presa de coneixement del  
Pla d’Actuacions en matèria de Societat de la Informació . 9.- Presentació i presa de coneixement dels  
“Pactes Territorials per a l’ocupació” . 10.- Presentació i presa de coneixement del  
“Pla Comarcal per a la integració de la immigració” . 11.- Presentació i presa de coneixement de les  
iniciatives socials i empresarials de l’Escola Universitària del Maresme . 12.- Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 20 de novembre

A les 18h

En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 20 de novembre de 2018, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,
x
ORDRE DEL DIA
x
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 17 de juliol de 2018.
x
ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
x
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual i temporal de la Relació de Llocs de Treball de la Corporació. (CCM 1172)
x
ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
x
3. Aprovació, si s’escau, de la sol.licitud d’ampliació dels terminis d’execució  i justificació de l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona corresponent al recurs Finançament en l’àmbit de joventut, per l’acutació “Pla d’actuació comarcal en joventut 2018. (CCM 529x)
x
ÁREA DE MEDI AMBIENT
x
4. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 401/18 de data 9 d’octubre sobre sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’atribució de fons per fer front a l’actuació de les obres de construcció del sobreeixidor del col·lector en alta del Sistema de Sanejament de Teià. (ABSIS 512)
x
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
x
5. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 384/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2018”. (ABSIS 391)
x
6. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 385/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per l’acció-servei de “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”. (ABSIS 401)
x
7. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 386/18 de data 24 de setembre sobre la sol·licitud de la pròrroga d’execució i justificació del Fons de Prestació 2018 per a l’acció-servei de “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines Tècniques Laborals-OTL. (ABSIS 413)
x
8. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 387/18 de data 24 de setembre sobre la renúncia parcial de la subvenció del programa Treball i Formació TSF/2162/2017, de la
PANP 12. (ABSIS 369)
x
9. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 390/18 de data 25 de setembre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la primera pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “El Maresme, un espai per les idees, els projectes i la innovació” pel període 2018-2019”. (ABSIS 968)
x
10. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 391/18 de data 25 de setembre de 2018 referent a la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme la segona pròrroga del contracte de l’Agent d’ocupació i Desenvolupament Local (AODL) amb el Pla de Treball “Dinamització, competitivitat i concertació  territorial  al Maresme: indústria, sector primari, sector tèxtil, economia social i solidària, sector serveis, sector nàutic i salut” pel període 2018-2019”. (ABSIS 961)
x
11. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 407/18 de data 11 d’octubre sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme el projecte Programa ENFEINA’T 2018. (ABSIS 1047)
x
12. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 410/18 de data 16 d’octubre sobre l’acceptació de la subvenció per executar el projecte de Contractació en Pràctiques de Joves Beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
13. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 425/18 de data 23 d’octubre sobre la sol·licitud de la subvenció del Programa de Treball i Formació per a l’any 2018.
x
14. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 430/18 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció beneficiàries de la subvenció del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (ABSIS 882)
x
15. Informes, precs i preguntes.
x

Ordre del Dia del Consells d’Alcaldes que se celebrarà el 24 d’octubre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria en no haver estat possible la seva convocatòria amb l’antelació de 5 dies hàbils prevista a l’article 72 del ROC.

2.- Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.

4.- Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.

5.- Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020.

6.- Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.

7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, sobre la creació dels servei comarcal de boscos i rieres.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 22 de gener

A les 13.30h

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2019, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2019 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.


2.- Informes, precs i preguntes.

Anul.lat el Consell d’Alcaldes que s’havia de celebrar avui

La convocatòria del Consell d’Alcaldes extraordinari previst per aquesta tarda i que comptava amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila i del seu equip, s’ha anul·lat davant la impossibilitat del conseller d’assistir-hi per problemes sobrevinguts a darrera hora.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 23 de gener de 2015

El proper divendres, 23 de gener a les 16.30h, se celebrarà un Consell d’Alcaldes extraordinari que tindrà com a únic punt a l’ordre del dia:

 • Exposició de temes de mobilitat i platges del Maresme per part de l’Honorable Senyor Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 4 d’octubre

A les 16:00h

ORDRE DEL DIA
 • 0.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de  20 de març de 2018.
 • 1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.
 • 2.  Emissió  d’informe,  si  s’escau,  de  la  modificació  de  diverses  Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme
 • 3.  Informes, precs i preguntes.
NOTA: Un cop acabat l’Ordre del Dia, se celebrarà una reunió d’alcaldesses i alcaldes amb el conseller d’Interior, Honorable Sr. Miquel Buch, per tractar diferents aspectes relacionats amb la seguretat en els municipis del Maresme.
Atesa la importància del tema, hi poden assistir com a públic regidores i regidors de Seguretat o caps de policia. L’aforament de la sala només permet, però, una persona per municipi. Les alcaldies hauran de comunicar prèviament al Consell Comarcal el nom i el càrrec de la persona convidada.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 16 de desembre de 2014

A les 17:00h a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 15 de juliol de 2014.
 • 1. Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2015.
 • 2. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de les modificacions de diverses Ordenances reguladores de preu públic del Consell Comarcal del Maresme.
 • 3. Donar compte, si s’escau, de l’informe elaborat pels serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques relatiu a les assistències que perceben els membres del Consell d’Alcaldes.
 • 4. Presentació del Consell de Serveis Socials del Maresme per part de la Consellera delegada de l’àrea de Benestar Social i Educació