Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de juny

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la proposta d’ampliació del Servei d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia.

2. Presentació de la proposta de sol·licitud d’un FEDER pel “Projecte Cicloturisme”, a càrrec del Sr. Joaquim Arnó, vicepresident primer del Consell Comarcal i president del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona Maresme.

3. Presentació de l’evolució del servei de “Borses comarcals de personal”.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes del 26 de setembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de juny de 2017. 
 • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 2. Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.
 • 3. Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.
 • 4. Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020. 
 • 5. Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.
 • 6. Valoració de la situació dels boscos del Maresme. Propostes de control del Tomicus (ajuts i coordinació) a càrrec de la Sra. Montserrat Barniol, Directora General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesta i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 • 7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consells d’Alcaldes que se celebrarà el 24 d’octubre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

1.- Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes, als efectes previstos a l’article 46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF i de la convocatòria en no haver estat possible la seva convocatòria amb l’antelació de 5 dies hàbils prevista a l’article 72 del ROC.

2.- Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació d’una Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen per a les proves d’accés als processos selectius convocats pel Consell Comarcal del Maresme.

3.- Presentació del projecte de Lluita contra la pobresa al Maresme.

4.- Presentació de proposta de gestió integral dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de la comarca del Maresme.

5.- Presentació del projecte/proposta FEDER turístic 2016-2020.

6.- Presentació del projecte de neteja del fons marí del Maresme.

7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, sobre la creació dels servei comarcal de boscos i rieres.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme que se celebrarà el 12 de desembre

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 4 d’octubre de 2018.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del nou sistema de cofinançament del Consell Comarcal del Maresme.

3. Informació sobre el Projecte de gestió i preservació del Litoral del Maresme.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que celebrarà el Consell Comarcal el 20 de març

A les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de desembre de 2017.

1. Presentació de la Plataforma multicanal d’accés a l’administració pública “Tràmit”.

2. Presentació de la campanya: Si arriba el foc, estàs preparat? a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

3. Presentació del Servei Acollida de sol·licitants d’Asil i Protecció Internacional a càrrec de la Creu Roja.

4. Presentació de la nova web del servei de Meteomar del Consell Comarcal del Maresme.

5. Presentació de les fonts de finançament del Servei d’acollida de dones maltractades i els seus fills.

6. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.

7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 21 de març de 2017

A les 17:00h a la sala de Plens

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 12 de desembre de 2016.
 • 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes d’1 de febrer de 2017, sobre la seguretat en el Maresme.
 • 2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes d’1 de febrer de 2017, sobre els danys ocasionats i actuacions a emprendre per estabilitzar el litoral del Maresme després del temporal marítim.
 • 3. Informar sobre la proposta de contractació d’una assessoria experta en mobilitat.
 • 4. Informar de les darreres actuacions sobre l’afectació del canvi climàtic i tomicus als boscos del Maresme.
 • 5. Presentació de l’estudi “Implantació d’un sistema de transport a la demanda a la comarca del Maresme” a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU.
 • 6. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació, modificació i derogació de diverses Ordenances Fiscals i Preus públics del Consell Comarcal del Maresme.
 • 7. Informes, precs i preguntes

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de desembre

A les 16:00h

 ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 26 d e setembre de 2017.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017.

2. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària i urgent del Consell d’Alcaldes de 24 d’octubre de 2017, convocat per l’emissió d’informe sobre la moció per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya.

3. Presentació de la situació de l’Administració electrònica als Municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme, a càrrec de la Subdirectora de Tecnologia i Serveis al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), Sra. Marta Arderiu.

4. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de la modificació de l’Ordenança núm. 7 Reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Acollida Escolar.

5. Presentació de la creació d’una taula de seguiment i els ajuts econòmics de la Generalitat respecte a la plaga del Tomicus als boscos del Maresme, a càrrec del Director dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sr. Josep Pena.

6. Presentació del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2018, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació; així com del pressupost 2018 del seu ens adscrit Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 7. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de setembre

A les 19:00h

ANUL.LAT el Consell d’Alcaldes davant d’un imprevist a l’agenda del conseller d’Interior.!!!!!!

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 20 de març de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 19 de juny de 2018.

2. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme

3. La seguretat al Maresme, a càrrec del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Miquel Buch.

4. Informes, precs i preguntes.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 23 de gener de 2015

El proper divendres, 23 de gener a les 16.30h, se celebrarà un Consell d’Alcaldes extraordinari que tindrà com a únic punt a l’ordre del dia:

 • Exposició de temes de mobilitat i platges del Maresme per part de l’Honorable Senyor Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de juny de 2017

A les 17:00h a la sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

 • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 21 de març de 2017.
 • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.
 • 2. Presentació de l’estudi “Implantació d’un sistema de transport a la demanda a la comarca del Maresme” a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU.
 • 3. Emissió d’informe, si s’escau, de la creació del servei “Agència de boscos del Maresme”, i informació de les darreres actuacions sobre els danys biòtics produïts per les plagues als boscos del Maresme i l’afectació del canvi climàtic.
 • 4. Presentació, a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona Sra. Meritxell Budó, de les actuacions al Maresme en matèria d’atenció a les Persones.
 • 5. Informes, precs i preguntes.