Ordre del dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 10 de desembre

D’acord amb les atribucions atorgades en els articles 151 a 154 del reglament Orgànic Comarcal a la Presiència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes que es farà el proper DIMECRES 10 DE DESEMBRE DE 2003, A LES 17:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Institució d’una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes, designació dels seus membres i atribució de funcions. 2.- Presentació del Projecte de Pressupost del Consell Comarcal del Maresme 2004, i de la “Carta de Serveis” del Consell Comarcal del Maresme. 3.- Presentació del Projecte de Servei d’assistència tècnica a la Gestió Pública Local. 4.- Proposta d’encàrrec, si s’escau, d’un estudi sobre la qualitat i les necessitats de futur de la Xarxa elèctrica al Maresme. 5.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la proposta de creació del servei d’Inspecció Mediambiental a les indústries. 6.- Emissió d’informe favorable envers la modificació i millora del servei, si s’escau, de la gestió de recollida selectiva de residus. 7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la creació del “Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia”. 8.- Presentació i presa de coneixement del Pla d’Actuacions en matèria de Societat de la Informació. 9.- Presentació i presa de coneixement dels “Pactes Territorials per a l’ocupació”. 10.- Presentació i presa de coneixement del “Pla Comarcal per a la integració de la immigració”. 11.- Presentació i presa de coneixement de les iniciatives socials i empresarials de l’Escola Universitària del Maresme. 12.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 14 de novembre de 2003 El President accidental Antoni Soy i Casals