Consell d’Alcaldes celebrat el 10 de desembre de 2003

{+}  

{+} El dimecres, 10 de desembre, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Maresme la primera reunió del Consell d’Alcaldes d’aquest mandat. Hi van assistir representants dels 30 municipis de la comarca. A continuació trobareu els documents que es van debatre.{X} {N}ORDRE DEL DIA:{N} 1.- Institució d’una Comissió Permanent del Consell d’Alcaldes, designació dels seus membres i atribució de funcions.  
Reglament Orgànic Comarcal 2.- Presentació del  
Projecte de Pressupost del Consell Comarcal del Maresme 2004 , i de la  
“Carta de Serveis” del Consell Comarcal del Maresme . 3.- Presentació del  
Projecte de Servei d’assistència tècnica a la Gestió Pública Local 4.- Proposta d’encàrrec, si s’escau, d’un  
estudi sobre la qualitat i les necessitats de futur de la Xarxa elèctrica al Maresme . 5.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la  
proposta de creació del servei d’Inspecció Mediambiental a les indústries . 6.- Emissió d’informe favorable envers la  
modificació i millora del servei, si s’escau, de la gestió de recollida selectiva de residus . 7.- Emissió d’informe favorable, si s’escau, envers la creació del  
“Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia” . 8.- Presentació i presa de coneixement del  
Pla d’Actuacions en matèria de Societat de la Informació . 9.- Presentació i presa de coneixement dels  
“Pactes Territorials per a l’ocupació” . 10.- Presentació i presa de coneixement del  
“Pla Comarcal per a la integració de la immigració” . 11.- Presentació i presa de coneixement de les  
iniciatives socials i empresarials de l’Escola Universitària del Maresme . 12.- Informes, precs i preguntes.