Ordre del dia del Ple del CCM que se celebrarà el dimarts, 16 de desembre


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 16 de desembre de 2003, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost de 2004.
-2.- Aprovació, si s´escau, de la baixa de drets reconeguts d´exercicis tancats de l´Escola Universitària del Maresme. Mataró, 11 de desembre de 2003. El president Manuel Mas i Estela