Ordre del Dia del Ple del CCM del 27 de gener de 2015

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 16 de desembre de 2014.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 3.- Aprovació, si s’escau, de les Addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per l’any 2015, relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges i relatiu a l’Oficina d’Habitatge del Maresme.
 • 4.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de tractament de residus sòlids urbans del Maresme.
 • 5.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Sanitari del Maresme.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de la renuncia del dret a tempteig i retracte vers l’immoble “Manso Llobera” situat en el terme municipal d’Alella.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 382/14 de data 19 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost, de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 390/14 de data 23 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, de subvencions destinades al Programa “Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per a l’ocupació”.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del primer dispositiu del Decret de Presidència núm. 391/14 de data 23 de desembre sobre determinar la necessitat urgent i inajornable de la contractació del personal en el marc de l’Ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost, de subvencions destinades al Programa “Experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, Joves per a l’ocupació”.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 10.- Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament orgànic regulador del Consell de Serveis Socials del Maresme.
 • 11.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 16.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament del Masnou, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, d’una pròrroga forçosa del conveni per a la delegació de competència municipal en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) a instàncies de l’Ajuntament de Teià.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 381/14 de data 18 de desembre sobre el nomenament de personal del Consell Comarcal a la comissió de seguiment del menjador escolar de l’escola Mar Nova.
 • 19.- Informes, precs i preguntes.