Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de juliol

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA


0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de maig de 2014.

1.- Aprovació, si s´escau, del Compte General 2013.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s´escau, de la modificació núm. 7/14 del pressupost vigent.

5.- Aprovació, si s´escau, del nomenament i modificació de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.

6.- Aprovació, si s´escau, de la rectificació de l´ inventari general de béns de la Corporació, actualitzat a data 31 de desembre de 2013.

7.- Aprovació, si s´escau, del tipus d´interès aplicat durant l´exercici 2013, i situació de les inversions finançades per part de la concessionària del servei d´abastament d´aigua potable al Maresme Nord.

8.- Aprovació, si s´escau, de les bases reguladores i convocatòria per a l´atorgament de subvencions adreçades a propietaris d´habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la borsa de mediació de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.

9.- Aprovació, si s´escau, de l´encomana de gestió del Departament de Governació i Relacions Institucionals al Consell Comarcal del Maresme, del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya 2008-2012, i aprovació del conveni.

10.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya en la prestació de serveis d´assistència tècnica a les Administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les TIC.

11.- Aprovació, si s´escau, del conveni regulador de la subvenció a favor del Club Triatló Costa de Barcelona-Maresme amb destinació a l´Ironman Barcelona.

12.- Aprovació, si s´escau, del contracte de confidencialitat i tractament de dades personals amb la Mancomunitat de l´Alt Maresme per a la gestió de residus sòlids urbans i del medi ambient.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 186/14 de data 12 de juny sobre el nomenament del Sr. Ivan Pera Itxart a l´Associació Maresme Marítim com a representant del Consell Comarcal del Maresme.

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 187/14 de data 12 de juny sobre l´aprovació de la Sisena addenda al Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament d´Arenys de Mar per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´Oficina Comarcal d´Habitatge.

15.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 203/14 de data 1 de juliol sobre formular el requeriment previ d´anul·lació, contra la resolució adoptada pel Director de l´Agència Catalana de l´Aigua per la que s´aprova la resolució definitiva d´atribució de recursos 2013 per la prestació del servei de sanejament a l´àmbit del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
16.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del Reglament del Servei Públic Comarcal d´ acollida d´animals domèstics de companyia del Consell Comarcal del Maresme.

17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 191/14 de data 20 de juny sobre aprovar el Model de sanejament a Catalunya. Situació actual i futura.

18.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 196/14 de data 26 de juny sobre aprovar l´adhesió a la pròrroga de l´acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
19.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Gresol – Projecte Home Catalunya, per a la realització de programes i accions de prevenció, rehabilitació i Reinserció Social de Drogodependents per l´any 2014.

20.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 165/14 de 14 de maig sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió temporal d´un ordinador portàtil.

21.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 173/14 de 27 de maig sobre l´aprovació de l´adhesió dels Ajuntaments de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d´Estrac al Conveni per a la implementació del projecte “Compartint Taula”.

22.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 178/14 de 4 de juny sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependencia.

23.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 190/14 de 18 de juny sobre l´acceptació de la delegació de la competència en matèria d´ensenyament del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la corresponent aprovació del Conveni.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
24.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 169/14 de data 20 de maig sobre l´aprovació del Conveni regulador de l´acord agrupat amb diversos ajuntaments, per l´execució de les accions regulades, al programa Catalunya Emprèn.

25.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. del 195/14 de data 25 de juny sobre la pròrroga dels efectes de l´adhesió a l´acord signat en data 25 de juliol de 2013 entre les entitats municipalistes, sindicals i el Departament d´Empresa i Ocupació, relatiu a la contractació de persones aturades en el marc dels programes que combinen la contractació i la formació promoguts pel Servei d´Ocupació de Catalunya.

26.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 198/14 de data 26 de juny sobre l´aprovació del Conveni tipus amb diversos ajuntaments, per el qual s´aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d´atur.

ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM
27.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de les Bases de la XXXIa Mostra Literària del Maresme 2014.

28.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb la Universitat Ramon Llull per a la realització d´un cicle de conferències sobre “Mar i Ultramar” en el marc de la Universitat d´Estiu 2014.

29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 167/14 de 16 de maig sobre l´aprovació del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments que manifestin la voluntat d´exhibir l´exposició “El Maresme en la línia del temps de la guerra de Successió (1702-1714)”.


30.- PUNT D´URGÈNCIA NÚM. 1.- Aprovació, si s´escau, de la liquidació del primer semestre del 2014, del cànon de la concessió del Servei comarcal d´abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord.

31.- Informes, precs i preguntes.