Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 29 de gener a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 20 de novembre de 2012.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 18 de desembre de 2012.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, per l’any 2013.

5.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del segon semestre 2012 del cànon de la concessió del Servei Comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord.

6.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda tipus al conveni de col·laboració amb el Ajuntaments de la comarca per a establir les condicions de pas i la gestió de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.

7.- Aprovació, si s’escau, de les addendes de prorroga dels convenis de col·laboració i encàrrec de gestió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatius al Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habitatges i a l’Oficina Comarcal d’Habitatge per el primer semestre de l’any 2013.

8.- Aprovar l’extinció, si s’escau, de mutu acord del conveni de delegació del servei municipal de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers amb l’Ajuntament de Premià de Mar.

9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 291/12 de data 26 de novembre de 2012 sobre l’aprovació de la sol·licitud d’Autorització d’accés per a la consulta de dades, incloses en els serveis de Via Oberta del Consorci Administració Oberta de Catalunya, per al serveis de la Dependència d’aquest Consell Comarcal.

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 320/12 de data 11 de desembre de 2012 sobre la modificació de les Bases específiques que han de regir l’atorgament de subvencions per part del Consell Comarcal del Maresme a entitats que duguin a terme actuacions relatives a projectes de cooperació internacional.

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 20/13 de data 17 de gener de 2013 sobre desestimar el recurs de reposició interposat per part del Sr. Jaume Teodoro i Sadurní, en nom i representació de Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, contra l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme adoptat en sessió de data 20 de novembre de 2012.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
12.- Aprovació, si s’escau, del Conveni cooperació amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per la gestió de la contractació d’energia elèctrica per a l’any 2013.

13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb els Ajuntaments de Mataró i Tordera per la compra agregada d’energia elèctrica per a l’any 2013.

14.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient per a l’any 2013.

15.- Ratificació, si s’escau, de la signatura de l’Acta de comprovació de les obres, efectuades en el projecte modificat del contracte de concessió d’obra púbica per a la redacció del projecte, construcció i explotació dels sistema de Sanejament de l’Alt Maresme Nord.

16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 310/12 de data 11 de desembre de 2012 sobre la modificació del termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya a l’empresa UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013.

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 347/12 de data 24 de desembre de 2012 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Tordera en matèria de Transport escolar no obligatori.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Teià per al
suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 313/12 de data 11 de desembre de 2012 sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2012”.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 333/12 de data 19 de desembre de 2012 sobre l’aprovació del “Conveni de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, en matèria de polítiques de joventut” per l’any 2013.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 2/13 de data 7 de gener de 2013 sobre l’aprovació dels convenis amb els ajuntaments de Premià de Dalt, Sant Iscle de Vallalta, Teià i Tiana, per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
23.- Ratificació, si s’escau, del segon dispositiu del Decret de Presidència núm. 7/13 de data 9 de gener de 2013 sobre determinar que els nomenaments de funcionaris interins per execució de determinats programes de caràcter temporal, responen a necessitats urgents i inajornables i que afecten a serveis essencials del Consell Comarcal del Maresme.

24.- Informes, precs i preguntes.