Ordre del Dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del Maresme el 21 de maig a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 19 de març de 2013.

1.- Pressa de possessió, del Sr. Carlos Fernández Báez com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
4.- Aprovació, si s’escau, del tipus d’interès aplicat durant l’exercici 2012 i situació de les inversions finançades per part de la concessionària del Servei d’Abastament d’aigua Potable al Maresme Nord en el període 1996-2011, pendents d’amortitzar a 31/12/2012, amb la tarifa d’inversió.

5.- Aprovació, si s’escau, de la verificació del text refós corresponent al “Pla Especial i Projecte de


elèctrica MT, CTI i
elèctrica BT codi 1872L, per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta”.

6.- Aprovació, si s’escau, de la delegació, de nou, a la Comissió Permanent del Ple, de la competència en matèria d’aprovació de projectes d’obra i de contractació, corresponent a l’expedient del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme, Fase I.

7.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud a l’Administració Oberta de Catalunya dels serveis de tauler electrònic (e-TAULER) i seu electrònica (SEU-e).

8.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de mesures a adoptar per la prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.

9.- Aprovació, si s’escau, de la renuncia del dret a tempteig i retracte vers l’immoble “Castell de Santa Florentina” situat en el terme municipal de Canet de Mar.

10.- Aprovació, si s’escau, del canvi de qualificació jurídica d’un bé de domini públic que forma part del patrimoni comarcal.

11.- Ratificació, si s’escau, el retorn de la competència relativa a la prestació del servei de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos/embalatges lleugers del terme municipal de Teià, delegada per l’Ajuntament de Teià.

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 81/13 de data 19 de març sobre l’aprovació de la cinquena addenda al Conveni de col·laboració l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis de la borsa de lloguer social i jove de l’Oficina Comarcal d’Habitatge signat en data 31 d’octubre de 2008.

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 95/13 de data 4 d’abril sobre l’aprovació del Pla de seguretat i salut en fase d’execució del ““Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I” i del “Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Vilassar de Dalt i Arenys de Munt”.

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 104/13 de data 10 d’abril sobre la rectificació d’ofici de l’error material de transcripció detectat en el dispositiu segon de l’acord de Ple de data 19 de març de 2013, d’aprovació de noves tarifes d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord.

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 110/13 de data 17 d’abril sobre informar favorablement de la concessió d’ocupació per a la instal·lació de porteries de futbol i xarxes de vòlei a la platja del Varador de l’Ajuntament de Mataró.


ÀREA DE MEDI AMBIENT
16.- Aprovació, si s’escau, de l’extinció del Conveni de delegació de competències en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni tipus de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments de la comarca per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre (Aedes Albopictus) al municipi.

18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb Aigües de Mataró, SA, per a la realització de tractaments amb larvicida enfront el mosquit tigre al municipi de Mataró.

19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal per la participació al Pla d’Informació i vigilància contra els incendis forestals 2013.

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 76/13 de data 12 de març sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal.

21.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 96/13 de data 4 d’abril sobre l’aprovació de l’adhesió al nou acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 117/13 de data 24 d’abril sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Maresme pel recolzament a l’execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) i del Pla d’Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals (PVI) al Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
23.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Conveni de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família en matèria de polítiques de joventut per l’any 2013.

24.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXa Mostra Literària del Maresme.

25.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Escola Serra de Miralles (Tordera) per l’adhesió al servei educatiu i social de menjador escolar.

26.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats sòcio-econòmiques i geogràfiques per al curs 2013-2014 (beques de menjador).

27.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 79/13 de data 13 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) i la corresponent addenda econòmica.

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 91/13 de data 27 de març sobre l’aprovació del Conveni marc d’adhesió a la Xarxa Local de Consum, del Servei de Suport Polítiques de Consum, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, de la Diputació de Barcelona.

29.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 119/13 de data 26 d’abril sobre l’aprovació del model de Conveni de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca per la gestió de la contractació conjunta del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves en aquests municipis.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
30.- Informar, si s’escau, de la proposta referent a la declaració de Sant Vicenç de Montalt com a municipi turístic.

31.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 88/13 de data 25 de març sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “joves per l’ocupació”.

32.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 108/13 de data 17 d’abril de 2013 sobre informar favorablement de la proposta de l’Ajuntament de Mataró relativa a la modificació puntual de la franja horària comercial, per a la realització del Shopping Night el proper 1 de juny de 2013.

33.- Informes, precs i preguntes.