Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal el dimarts 20 de novembre

El Consell Comarcal celebrarà la sessió ordinària del Ple el dimarts, 20 de novembre, a les 19:00h

ORDRE DEL DIA
0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 25 de setembre de 2012.

1.- Despatx oficial.

2.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
3.- Donar de baixa, si s´escau, diversos drets d´exercicis tancats.


4.- Aprovació, si s´escau, de la declaració de crèdits no disponibles respecte de diversos crèdits de partides pressupostàries del pressupost vigent.

5.- Aprovació, si s´escau, de l´adjudicació del procediment negociat sense publicitat per al concertació d´una operació de préstec a llarg termini per al Consell Comarcal del Maresme.

6.- Aprovació, si s´escau, de la regularització del finançament del Consell Comarcal del Maresme a la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per al finançament dels estudis Universitaris de l´any 2011 i aportació per l´any 2012.

7.- Emissió, si s´escau, d´informe favorable a l´alteració del terme municipal Sant Cebrià de Vallalta i Tordera.

8.- Acceptació, si s´escau, de la renúncia formulada per l´empresa d´economia mixta SIMMAR, SL a diversos serveis relatius a la conservació, manteniment i neteja d´espais i instal·lacions públiques i a la gestió de residus municipals.

9.- Aprovació, si s´escau, de la cinquena addenda de pròrroga al Conveni amb l´Institut Municipal d´Acció Cultural de l´Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de Televisió de Catalunya.

10.- Aprovació provisional, si s´escau, del Pla Especial i Projecte de Línea elèctrica MT, CTI i


elèctrica BT per donar subministrament a un centre de telecomunicacions entre els municipis de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta.

11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 223/12 de 28 de setembre sobre l´aprovació de l´addenda al Conveni amb el Consorci Administració oberta electrònica de Catalunya en la prestació de serveis d´assistència tècnica a les administracions locals de la comarca.

12.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 245/12 de 11 d´octubre sobre les millores dels complements de les prestacions econòmiques percebudes en les situacions d´incapacitat temporal (I.T.) del personal del Consell Comarcal del Maresme.

13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 261/12 de 26 d´octubre sobre formular requeriment previ a la interposició del recurs contenciós administratiu, contra la resolució de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) de 17/09/2012.

14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 264/12 de 30 d´octubre sobre l´aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Ajuntament de Vilassar de Mar per a l´ús del pavelló d´esports municipal.


ÀREA DE MEDI AMBIENT
15.- Aprovació, si s´escau, del conveni tipus de cooperació amb els ajuntaments del Maresme, per a la compra agregada de gas natural.

16.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l´Associació d´Amics dels Animals del centre d´atenció d´animals domèstics i de companyia del Maresme – Argentona (ACAAD) per a la subvenció d´adopcions”.

17.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del “Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme, en matèria de recollida, atenció i acollida d´animals domèstics abandonats” amb l´Ajuntament de Pineda de Mar.

18.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 215/12 de data 17 de setembre sobre l´aprovació del Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a desenvolupar el programa “Nous CAadMINS” del centre Quatre Camins en el Centre d´Atenció d´Animals Abandonats (CAAD).

19.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 221/12 de 28 de setembre sobre fixar imports atribuïbles a l´empresa SIMMAR SL, com a empresa d´economia mixta encarregada de gestionar el manteniment i explotació dels sistemes de sanejament de la comarca.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
20.- Aprovació, si s´escau, de l´adhesió a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències de la Diputació de Barcelona.

21.- Aprovació, si s´escau, de la creació de l´Ordenança núm. 21 Reguladora del preu públic per incorporació d´una empresa o entitat al Catàleg virtual de formació del Consell Comarcal del Maresme.

22.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 17 reguladora del Preu públic per a la prestació del servei d´atenció domiciliària (SAD).

23.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per prorrogar per l´any 2012 la coordinació de les actuacions en matèria de consum.

24.- Aprovació si s´escau, del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb diversos ajuntaments de la comarca, que tenen alumnes usuaris del servei per al curs 2012/2013.

25.- Aprovació, si s´escau, dels convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d´Argentona i de Vilassar de Dalt per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d´inici i control d´activitats alimentàries.

26.- Aprovació, si s´escau, del conveni amb l´Ajuntament del Masnou per la delegació de competència del servei d´atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) i de la seva addenda econòmica.

27.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 222/12 de 28 de setembre sobre la presa de coneixement de la voluntat de l´Ajuntament de Mataró, com a titular de la instal·lació juvenil anomenada Alberg de Joventut Can Soleret, de cessar definitivament en activitat d´alberg de joventut que hi està autoritzada.

28.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 240/12 de 3 d´octubre sobre rectificar d´ofici l´error material de transcripció detectat en el dispositiu tercer de l´acord de Ple de data 25 de setembre de 2012, d´aprovació del conveni tipus de cooperació en matèria d´ajuts extraordinaris per urgència social, per l´any 2012.

29.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 244/12 de 11 d´octubre sobre l´aprovació del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la gestió del servei de transport adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró, per l´any 2012.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
30.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del Protocol general de la Xarxa d´ens locals per al suport al teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar.

31.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 217/12 de 25 setembre sobre informar desfavorablement a la proposta referent a la declaració de Cabrera de Mar com a municipi turístic.


PUNTS D´URGÈNCIA
32.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 276/12 de 12 de novembre sobre l´aprovació del Conveni amb l´Ajuntament de Santa Susanna per la liquidació de la prestació del Servei de Recollida de Residus de les fraccions orgànica i rebuig”.

33.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Montgat per l´adhesió al servei de l´Observatori de desenvolupament Local del Maresme.

34.- Informes, precs i preguntes.