Persones majors de 45 anys

 

Les persones de més de 45 anys van signar un total de 24.228 contractes, dels quals 3.908 van ser indefinits, és a dir, el 16,13% i 20.320 van ser temporals, un 83,87%. Així, en comparació amb el col·lectiu dels joves vist anteriorment, el volum de contractes per a aquest col·lectiu es redueix molt, un fet normal. Per contra però, i proporcionalment, les persones majors de 45 anys han signat més contractes indefinits; un 16,13% han estat indefinits mentre que pels joves hem vist que ho havien estat el 12,54%.


Dins del col·lectiu, les dones van signar uns pocs més contractes que els homes de la mateixa edat, 12.138 davant de 12.090. I el pes de la contractació indefinida, amb valors poc reeixits, també va ser lleugerament major entre les dones (16,30%) que entre els homes (15,96%), al contrari del que hem vist que es va donar en el col·lectius de les persones joves.


En la taula 3.5 hem recollit les 50 ocupacions amb més contractes per a persones majors de 45 anys en el seu conjunt sense distinció de sexe.


L´ocupació dels Peons de les indústries manufactureres va ser aquella amb més contractes, un total de 3.009 dels quals només el 3,82% van ser indefinits. De fet, de les tres primeres ocupacions amb un volum més important de contractes, només una era mínimament qualificada, la que ocupà el segon lloc amb 2.674 contractes, la dels Cambrers assalariats. En aquest cas el pes de la contractació indefinida també va ser minso, del 8,75%. En tercer lloc trobem la dels Peons de la construcció d’edificis amb 1.099 contractes i només un 4,64% dels quals indefinits.


L´ocupació d´empleats domèstics va ser aquella amb un nombre més elevat de contractes indefinits, amb 396, els quals van suposar més del 10% dels contractes indefinits del col·lectiu. La seguí la dels Venedors de botigues i magatzems (292; 7,47%) i la dels cambrers assalariats (234; 5,99%). D´aquestes 25 ocupacions, aquella amb un major pes de la contractació indefinida va ser la dels empleats domèstics amb un 86,84% de contractes indefinits. En la dels empleats administratius amb tasques d´atenció al públic aquest fou del 65,04% (160 contractes sobre 246) i del 59 ,12% en la dels altres empleats administratius sense tasques d’atenció al públic ncaa. N´hi hagué dues més que assoliren el llindar del 50%; la dels agents i representants comercials (55,96%) i la dels operadors de màquines de cosir i brodar (53,96%).


En comparació amb el col·lectiu jove doncs, les diferències són notables en el sentit que per aquells entre les 50 ocupacions amb més contractes només dues van assolir un pes igual o superior al 50% de contractes indefinits mentre que pels majors de 45 anys van ser 5 les que el van superar.


Com hem vist en els apartats anteriors, hi va haver ocupacions amb índex de contractació indefinida molt més elevats com veurem en la taula 3.8 al final d´aquest punt.

 
Els homes de més de 45 anys

En aquest cas, de les 50 ocupacions amb més contractes, les tres primeres van ser les mateixes que acabem de veure per l´agregat del col·lectiu i en el mateix ordre:  • Peons de les indústries manufactureres (1.512), 

  • Cambrers assalariats (1.381) i 

  • Peons de la construcció d´edificis (575). 


Els nivells de contractació indefinida van ser baixos, del 4,30%, 11,66% i 8,87% respectivament.


Quant a les 25 ocupacions amb més contractes indefinits (vegeu taula 3.6.1) les tres primeres foren:  • Cambrers assalariats (161)

  • Agents i representants comercials (79) 

  • Cuiners assalariats (73).


 Així, quan creuem aquesta informació amb la de la taula 3.6 veiem que l´ocupació amb un nivell major de contractació indefinida va ser la dels agents i representants comercials amb un 62,20% de contractes indefinits.


En la dels forners, pastissers i confiters el pes fou del 59,09%, i del 52,38% en la dels empleats domèstics. De fet, les tres úniques que van superar el llindar del 50% d´entre les 50 ocupacions amb més contractes.

 
Les dones de més de 45 anys

La informació referent a les dones de més de 45 anys indica que les tres ocupacions amb més contractes generats al llarg de l´any 2016 van ser, també, les mateixes que hem vist per l´agregat del col·lectiu així com pel col·lectiu masculí de la mateixa franja d´edat. Si bé no sobta en el cas de les dues primeres ocupacions, les de peons de les indústries manufactureres (1.497) i cambres assalariats (1.293) sí que ho fa més en el cas dels peons de la construcció d´edificis (524) en ser, tradicionalment, un sector altament masculinitzat.


En comparació amb el col·lectiu masculí però, el pes de la contractació indefinida en aquestes tres ocupacions va ser menor, del 3,34%, 5,65% i 0%, respectivament. La informació quant a les ocupacions amb més volum de contractes indefinits indica que les tres primeres foren:  • Empleats domèstics (363)

  • Venedors de botigues i magatzems (222) 

  • Personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars (163). 


Els contractes indefinits en l´ocupació dels empleats domèstics va suposar el 18,35% de la contractació indefinida de les dones d´aquest col·lectiu, un pes molt superior al què hem vist per la dels cambrers assalariats dels homes de la mateixa edat.


Quant creuem les dades de les dues taules (3.7 i 3.7.1) veiem que de les 25 ocupacions amb més contractes indefinits a dones la que presentà un pes major fou la dels empleats domèstics amb un 92,37% per 363 contractes sobre 393. La va seguir la dels empleats administratius amb tasques d´atenció al públic ncaa (74,56%; 126/169) i la dels altres empleats administratius sense tasques d´atenció al públic ncaa (69,17%; 83/120).


Tres ocupacions més van superar el llindar del 50%:  • Operadors de màquines de cosir i brodar (62,79%)

  • Venedors de botigues i magatzems (58,42%) 

  • Cosidors a mà, brodadors i similars (53,62%).


Si ho comparem amb la informació dels homes del mateix col·lectiu és evident que d´entre les 50 ocupacions amb més contractes el col·lectiu femení ha assolit un nivell superior de qualitat en els contractes si prenem com a indicador el pes dels contractes indefinits en què han superat el llindar del 50% 6 ocupacions, davant de les 3 del col·lectiu masculí.


En les taules 3.8 i 3.8.1 següent, veurem com hi va haver ocupacions amb pesos de la contractació indefinida majors.
La taula 3.8 permet veure totes les ocupacions que van generar algun contracte l´any 2016 per a persones major de 45 anys i el tipus de contracte que va ser, i classificat per grans grups i grups principals d´ocupació.
Si prenem com a referència els grans grups veiem que aquell que va generar un còmput més elevat de contractes va ser el de les Ocupacions elementals amb 8.491. Aquest grup va concentrar el 35,05% dels contractes generats per al col·lectiu de persones majors de 45 anys per bé que la qualitat de l´ocupació no fou gaire elevada tenint en compte que només el 12,75% d´aquests contractes van ser indefinits. El grup dels Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors va generar 5.705 contractes, el 23,55% del col·lectiu amb un 16,53% de contractes indefinits.


La resta de grups van concentrar, cada un, menys del 15% dels contractes formalitzats per aquest col·lectius. El grup en què el pes de la contractació indefinida fou major va ser en el dels Directors i gerents amb un 76,12%. La naturalesa de les tasques a desenvolupar amb un càrrega de responsabilitat important fa pensar que sigui lògica una major contractació indefinida. Com ho és també, en part, en el grup dels Empleats comptables, administratius i altres empleats d´oficina en què va ser del 52,71%. Dins d´aquest gran grup el dels Empleats d´oficina sense tasques d´atenció al públic va ser aquell en què el pes de la contractació indefinida fou major (54,84%) per bé que en dels Empleats d´oficina amb tasques d´atenció al públic també van superar el llindar del 50% (51,23%). En cap altre gran grup d´ocupació o grup principal d´ocupació la contractació indefinida va suposar almenys el 50% de la contractació, de fet, ni s´hi va acostar. Sí que hi ha però, diferències importants entre grups principals que conformen el mateix grup ocupacional.


Ens referim ara a la taula 3.8.1, en què podem veure les ocupacions a 4 dígits classificades per grans grups i grups principals d´ocupació segons el volum total de contractes i sexe i el pes de la contractació indefinida per ocupació i sexe. Això ens permet obtenir una comparativa directa entre sexe quant al grau de contractació indefinida per una mateixa ocupació. No entrarem al detall de cada ocupació primària per bé que, a grans trets, és cert que en algunes detectem un biaix cap a un sexe o un altre d´acord amb la naturalesa de la tasca i la tradició dins del mateix col·lectiu.


Tenint en compte els grans grups d´ocupació allò que més crida l´atenció és el fet que només en un gran grup el pes de la contractació indefinida va superar el llindar del 50% en tots dos sexes. Va ser en el dels Directors i gerents en què pels homes fou del 83,33% i per les dones del 57,89%. Tot i això, la diferència entre tots dos sexe va ser de més 22 punts percentuals. La diferència va ser de més de 26 punts percentuals en el grups dels Empleats comptables, administratius i altres empleats d´oficina, en aquest cas però amb un major pes de la contractació indefinida entre les dones, del 62,47%, que no entre els homes (36,07%). Aquest és el grup d´ocupacions en què els nivells de la contractació indefinida foren majors en tots dos sexes després del grup dels Directors i gerents.


Les diferències van ser importants també en els grups dels Treballadors qualificats de les activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres i en el dels Artesans i treballadors de les indústries manufactureres i la construcció en què la contractació indefinida masculina superà en prop de 21 punts percentuals i més de 15 punts percentuals, respectivament, la indefinida femenina. En aquests dos casos els contractes indefinits formalitzats per dones van ser, pràcticament, testimonials. Les diferències entre sexes sembla que s´escurcen quan menys pes té la contractació indefinida en tots dos casos.


Pel que fa els grups principals les diferències més intenses, en punts percentuals del pes de la contractació indefinida, van produir-se en els següents:  • Empleats d´oficines amb tasques d´atenció al públic en què fou del 62,54% per les dones i del 30,13% pels homes i, per tant, una diferència de més de 32 punts percentuals. 

  • Aquest diferència va ser del 23,24% en el grup dels treballadors no qualificats en serveis (excepte transport) en què la contractació indefinida fou del 36,66% per les dones i del 13,42% pels homes. 

  • En el grup principal dels constructors i operadors la diferència va ser de 20,35 punts percentuals per un pes del 20,83% entre els homes i dels 0,48% per les dones.

  • La diferència més minsa es va registrar en el grup dels operadors d´instal·lacions i maquinària fixa, i muntadors en què el pes dels contractes indefinits va ser del 27,25% pels homes i del 26,35% per les dones, menys d´un punts percentual de diferència.
 
TAULES: