Renovació dels ajuts de lloguer 2016

Del 29 de febrer a l’1 d’abril

Les persones que amb anterioritat al 2015 van ser beneficiàries de prestacions per al pagament del lloguer poden sol·licitar la renovació dels ajuts per a 2016. El termini és del 29 de febrer a l’1 d’abril, ambdòs inclosos. L’Oficina comarcal d’habitatge atendrà en horari habitual a la seu del Consell Comarcal del Maresme. Els veïns d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Pineda de Mar i Sant Vicenç de Montalt no cal que es desplacin. Poden fer la tramitació en el seu municipi els següents dies:


ARENYS DE MAR: tots els dilluns de 9:00 a 14:00h als Mòduls de Can Nadal


ARENYS DE MUNT: els dimecres 9 i 23 de març de 9:00h a 14:00h a l’Edifici Cotxeria


PINEDA DE MAR: tots els divendres de 9:00h a 14:00h a l’Oficina Municipal d’habitatge (C/ Major 14-16)


SANT VICENÇ DE MONTALT: els dimarts 8 i 22 de març de 12:00h a 14:00h a l’Ajuntament.
INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUISITS QUE CAL COMPLIR PER SOL·LICITAR LA PRESTACIÓ:


 • Resolució per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents de lloguer per l’any 2016 (Col·lectiu BLJ)


 


 • Resolució per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a rebre les prestacions permanents de lloguer per l’any 2016 (Col·lectiu BLR, BLN i BLE)


 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR


 • Sol.licitud de la convocatòria


 


 Aquesta sol·licitud l’han de portar degudament complimentada i signada tant pel sol·licitant com pels membres de la unitat de convivència. És OBLIGAT que els sol·licitants ens posin el número de cadastre de l’habitatge on viuen.


 • Fotocòpia de tots els rebuts de lloguer pagats el 2016
 • Certificat de conviència actualitzat (cal demanar-ho a l’ajuntament de residència)
 •  Ingressos de tots el membres de la unitat familiar majors de 16 anys:  • Declaració de la renda 2014

  • Vida laboral actual de les persones menors de 65 anys ( es pot demanar a través del web de la Seguretat Social o per telèfon: 901 50 20 50) + certificat d’imputacions 2014 (s’ha de demanar l’Agència Tributària)

  • Declaració jurada d’ingressos si s’escau

  • Certificat de la Pensió, PIRMI, o altres ingressos

  • Informe Social, si s’escau


 • Sol.licitud de la transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (àrea SEPA)


 


Aquesta model l’han de portar únicament els sol·licitants que hagin canviat el seu compte bancari i/o vulguin cobrar l’ajut a un compte diferent al donat l’any 2015.En el cas d’haver tingut CANVIS EN EL DARRER ANY, cal aportar la documentació acreditativa
 • Nou membre de la unitat de convivència: DNI/NIE + ingressos si és major de 16 anys

 • Canvi de domicili: contracte + ingrés fiança INCASÒL

 • Altres: certificat  de l’ICASS (persones majors de 65 anys),  denúncia per violència de gènere, carnet de família monoparental, carnet de família nombrosa…..

 • Sentència de separació o divorci

 • Altres