Sol·licitud d’atenció individual al programa d’Ocupació Jove

Click or drag a file to this area to upload.

DADES DE L'ENTITAT QUE RECOMANA L'ATENCIÓ (si és el cas)

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679) Responsable del tractament: Consell Comarcal del Maresme Finalitat del tractament: L’ objectiu principal del programa és proporcionar atenció directa i personalitzada a joves per aconseguir la seva reincorporació a itineraris formatius o l’accés al mercat laboral, prioritzant les persones joves amb risc d’abandonament prematur dels estudis. Termini de conservació: Disposició de les Taules d’Avaluació Documental. TAAD núm. 743 Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos a dpd@ccmaresme.cat Informació addicional ampliada a POLITICA DE PRIVACITAT