Subvencions a festivals de música d’alt interès cultural (ref. BDNS 567714).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 29/2021Data: 9 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions a festivals de música d’alt interès cultural (ref. BDNS 567714).
DOGC : 8429- 09/06/2021
Resolució:
CLT/1749/2021, d’1 de juny
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALSModificació
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
WEB

Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)

c) Ajuntaments de Catalunya i ens que en depenen, incloses les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament públic
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 6)


Informació:
INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Passatge de la Banca, 1,
08002 Barcelona
Tel. 933 162 700
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 10 al 29 de juny de 2021
Objecte: L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a festivals de música de caràcter professional d’alt interès cultural.
Només se subvenciona un festival de cadascuna de les especialitats següents:
a) música clàssica;
b) música clàssica catalana;
c) música antiga;
d) música clàssica contemporània;
e) lied i música de cambra;
f) lírica, música clàssica i dansa;
g) pop-rock;
h) cançó d’autor;
i) música d’arrel tradicional, i
j) música de jazz.

Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses que preveu la base general 5. Entre les despeses subvencionables s’inclouen les comissions financeres per venda d’entrades. També es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 40% del pressupost subvencionable. Aquestes despeses s’han d’acreditar a través de la presentació dels justificants de despesa.

En el cas que el sol·licitant sigui un ajuntament o un ens que en depengui, pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un 100% del seu import.

Justificació
Les persones beneficiàries han de presentar, abans del 15 de desembre de l’any de concessió de la subvenció, la documentació següent:
1) En el cas d’administracions públiques o entitats públiques subjectes a Intervenció, compte justificatiu amb
aportació de certificat de la Intervenció amb el contingut que estableix la base general 16.4. En la resta dels casos, compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor amb el contingut que estableix la base general 16.3.
2) Programes de mà o cartells, i qualsevol altre material promocional, publicitari o informatiu emprat en la campanya de difusió.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15