Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 564506).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 26/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d’aigua (ref. BDNS 564506).
DOGC: : 8418- 26/05/2021
Resolució:
TES/1584/2021, de 4 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu la base específica 2)
Les entitats locals de Catalunya que hagin realitzat despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, en els termes, les condicions i amb els requisits que estableixen aquestes bases.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei ACA-CIS006 – Subvencions transport d’aigua amb vehicles cisterna o execució d’obres d’urgència 1/2021
Presentació sol·licituds: (vegeu la base reguladora 4)

Informació:
AGÈNCIA CATALADA DE L’AIGUA
ÀREA D’ABASTAMENT D’AIGUA
Carrer de Provença, 204-208
08036 BARCELONA
Tel. 93 567 28 00

Període presentació de sol·licituds:


31 de juliol del 2021
Objecte:les despeses extraordinàries realitzades per les entitats locals per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna, o mitjançant l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents, a fi de resoldre un problema de manca de potabilitat o d’escassetat de recurs. (vegeu la base reguladora 1)

Les despeses esmentades s’han de referir exclusivament a les generades pel transport de l’aigua amb vehicles cisterna o similars, o per a l’execució d’obres o d’actuacions d’urgència equivalents. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen per obres o actuacions d’urgència equivalents aquelles que tècnicament i econòmicament resulten més eficients que l’abastament amb vehicles cisterna per solucionar els problemes d’escassetat d’aigua o de contaminació.

No són objecte de subvenció les despeses originades per la compra, el manteniment o la reparació de cisternes o vehicles de transport. Tampoc són objecte de subvenció les despeses derivades de la redacció del projecte, la direcció i el seguiment d’obra o altres partides no corresponents a l’execució de l’obra, les despeses derivades de l’adquisició o l’arrendament de terrenys, les reparacions d’equips, les actuacions a la xarxa de subministrament en baixa, ni l’execució de pous sense l’autorització prèvia de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Tampoc són objecte de subvenció les despeses per a la prestació del servei d’abastament d’aigua apta per al consum humà, mitjançant el seu transport amb vehicles cisterna que ja hagin estat objecte de subvenció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua

(vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15