Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 23/2021Data: 13 de maig de 2021Tema: Ajuts
Àrea: educació
Assumpte: Subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020 (ref. BDNS 562571).
DOGC : 8408- 12/05/2021
Resolució:
EDU/1405/2021, de 5 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Entitats beneficiàries:
Els ens locals titulars d’escoles de dansa que compleixin els requisits següents:

a) Que hagin estat creades mitjançant conveni amb el Departament d’Educació.
b) Que figurin inscrites en el registre de centres del Departament d’Educació.
c) Que tinguin alumnes matriculats de 4 a 18 anys d’edat i que aquests hagin finalitzat el curs escolar objecte de la subvenció.

Per obtenir la condició de beneficiari, els ens locals sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s’estableixen a la base 3 aprovada per l’Ordre EDU/8/2021, de 22 de gener.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT

Dins el tràmit: Departament d’Educació
EDU-Subvencions per al finançament de les escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019/2020
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 4 i 5)

Informació:
Subdirecció General d’Administració i Organització de Centres Públics
Via Augusta, 202-226 (08021 Barcelona)
Telèfon 93 400 69 00
Termini presentació de sol·licituds:


9 de juny de 2021
Objecte: és el d’establir el procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, als ens locals de Catalunya, per al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.
La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament dels centres per a la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, per tal de fomentar i facilitar l’accés de l’alumnat a aquests ensenyaments artístics.
Línies de subvenció:
Línia 01: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2018-2019.
Línia 02: Escoles de dansa d’ens locals de Catalunya del curs 2019-2020.

Despeses subvencionables i quantia de la subvenció

• Són subvencionables les despeses corrents de personal i de funcionament de les escoles de dansa, ocasionades per la impartició dels ensenyaments no reglats de dansa, que no condueixen a l’obtenció títols amb validesa acadèmica o professional.
• S’estableix un mòdul de subvenció per alumne i curs escolar. L’import d’aquest mòdul per cada línia de subvenció es fixarà en la resolució de convocatòria pública.
• Si l’import del mòdul no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment. i en tot cas l’import del mòdul es fixarà amb subjecció a les disponibilitats pressupostàries.
• Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
• Es considera despesa mínima subvencionable a partir d’un alumne de 4 a 18 anys d’edat que consti matriculat i que hagi finalitzat els ensenyaments durant el curs escolar objecte de la subvenció.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15