Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 05/2021Data: 24 de febrer de 2021Tema: Ajuts
Àrea: Cultura
Assumpte: Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme per a l’any 2021 (ref. BDNS 549491).
DOGC: : 8349- 24/02/2021
Resolució:
CLT/449/2021, de 15 de febrer
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu el punt 2 de la Base específica 3)
Les corporacions locals o els ens que en depenen, les fundacions i les associacions.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 25/02/2021 al 15/03/2021
Objecte: Aquestes bases tenen com a objecte contribuir al finançament d’activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural organitzades per corporacions locals i per fundacions i associacions.

(Vegeu l’apartat 3 de l’annex de les Bases específiques)

La tipologia de les activitats objecte de subvenció és la següent:
a) Les activitats que fomentin o difonguin la cultura popular i tradicional catalana i aranesa i l’associacionisme cultural o el patrimoni etnològic.
b) Les representacions no professionals de teatre popular català.
c) La restauració d’elements d’imatgeria festiva (gegants, nans i bestiari), així com la restauració i la confecció de la seva indumentària.
d) Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats adreçades a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.
e) Congressos i jornades de caràcter nacional o internacional fets a Catalunya.

Despeses subvencionables
4.1 Les entitats privades que gestionin directament equipaments culturals poden imputar a l’activitat subvencionada costos generals o indirectes amb un límit del 30% del cost total del projecte, i s’acrediten d’acord amb la base general 6.5. Les corporacions locals o ens que en depenen poden imputar costos generals o indirectes amb el límit del 10% que estableix la base general 6.5.
4.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
4.3 En el cas d’associacions, s’accepten les despeses facturades a l’entitat pels membres del seu òrgan de govern, sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15