Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 18/2021Data: 16 d’abril de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l’any 2021 (ref. BDNS 556518).
DOGC : 8386- 14/04/2021
Resolució:
CLT/1005/2021, de 7 d’abril
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.

b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.

c) Les persones físiques, les fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin domicili a Catalunya.

En queden exclosos els museus que siguin de titularitat de l’Administració de la Generalitat o de les entitats o ens que s’hi adscriuen o en depenen o que siguin finançats majoritàriament per aquests.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
(vegeu la base general 8 i base específica 6)

Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 15 d’abril al 3 de maig de 2021
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per dur a terme programes estratègics i projectes específics.
Es poden atorgar subvencions en les set modalitats següents:
a) Programa de planificació estratègica i de millora de la gestió dels museus.
b) Programa de cooperació i d’internacionalització per a actuacions de coproducció i de col·laboració amb museus de fora de Catalunya.
c) Programa de recerca amb la col·laboració de les universitats o dels grups de recerca universitaris consolidats per a recerques vinculades amb l’acció temàtica o territorial del museu i que incorporen una metodologia de recerca ben definida. No són objecte de subvenció els projectes de recerca associats directament a la documentació dels béns culturals que el museu conserva ni a la producció d’exposicions.
d) Projectes i actuacions per millorar l’accessibilitat a persones amb discapacitat, així com altres activitats adreçades a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social.
e) Projectes educatius innovadors, que replantegin la relació entre el museu i la comunitat educativa, i que fomentin l’ús de les tecnologies digitals.
f) Programa de formació per donar suport al desenvolupament professional del personal dels museus.
g) Programa de suport territorial d’un museu inscrit al Registre de Museus de Catalunya amb l’objectiu de donar recolzament i servei estable a un nombre determinat d’equipaments museístics i patrimonials no inscrits (museus petits, cases museu, centres d’interpretació, jaciments i monuments museïtzats, espais expositius i altres infraestructures de tipus museístic) del seu àmbit supramunicipal.
És subvencionable l’elaboració del programa de suport territorial a partir de l’anàlisi de les necessitats patrimonials i socials, o, en el cas que se’n disposi d’un, l’execució de les actuacions que consten al programa esmentat.

Vegeu les despeses subvencionables a l’apartat 5 de les bases específiques

Quantia de la subvenció:

a) Per a les modalitats a), b), c), d), e) i f) de la base 1.2, d’un mínim de 2.500,00 euros i un màxim de 20.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a 30.000,00 euros.

b) Per a la modalitat g) de la base 1.2, d’un mínim de 5.000,00 euros i un màxim de 40.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 90% del cost total de l’activitat subvencionada. El pressupost total no pot ser superior a50.000,00 euros.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15