Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 27/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 566724).
DOGC: : 8425- 04/06/2021
Resolució:
ACC/1712/2021, de 27 de maig
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 2)

Administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut…
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7)

Informació:
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Àrea de Control i Sòls Contaminants
Dr. Roux, 80,
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00

Període presentació de sol·licituds:


4 de setembre de 2021
Objecte:donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d’origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració.

Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions: (vegeu tota la Base reguladora 1)

a) Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d’origen puntual. S’entendrà per contaminació d’origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis
b) Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s’escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials.

Els sòls han de ser propietat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció, i la contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual es puguin imputar les accions objecte d’aquesta subvenció, d’acord amb el règim de responsabilitat establert a l’article 19 del text refós de la Llei de reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (principi de “qui contamina paga”).

S’entén per causant desconegut qualsevol persona jurídica o física desconeguda o desapareguda o insolvent.

La destinació posterior del sòl s’haurà d’emmarcar dins dels usos d’interès públic, d’acord amb les competències del titular del sòl.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15