Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 12/2021Data: 11 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada (ref. BDNS 552136)
DOGC: : 8362- 11/03/2021
Resolució:
TES/642/2021, de 4 de març
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Organismes:
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
WEB
Entitats beneficiàries:
(vegeu de la Base reguladora 5)
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.a), 2.1.d) i 2.1.e) de la base 2: els ens locals i les agrupacions d’ens locals de Catalunya.
• Per a l’execució de les actuacions previstes als apartats 2.1.b) i 2.1.c) de la base 2 els ens locals o agrupacions d’ens locals de Catalunya que siguin ens gestors de sistemes públics de sanejament.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
dins del Catàleg de Tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua, al servei:
REU001 – Subvenció per actuacions de reutilització d’aigua regenerada.
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT

Informació:
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
Carrer Provença, 260
08008 Barcelona


Tel. 93 567 28 00
Correu-e: http://aca.gencat.cat

Període presentació de sol·licituds:


Període del 12 de març a l’11 de maig de 2021.
Objecte:Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals, o per les agrupacions d’ens locals, derivades de l’execució d’actuacions de reutilització d’aigua regenerada procedent d’un sistema públic de sanejament amb l’objectiu de millorar la disponibilitat o garantia hidrològica o afavorir l’assoliment dels objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica.

Objecte de les subvencions (vegeu la base reguladora 2)
2.1 Poden ser objecte de subvenció aquelles actuacions adreçades a assolir els objectius que es descriuen a la base 1 i que consisteixen en:
a) L’execució o ampliació de xarxes de distribució en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
b) L’execució de millores o ampliacions dels tractaments de regeneració en sistemes de reutilització existents, inclosa la redacció de projectes. Els projectes han de contenir, com a mínim, el que preveu l’annex 1 d’aquestes bases.
c) La redacció de plans directors per a la reutilització d’aigua regenerada, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases.
d) La realització de proves pilot, amb el contingut mínim descrit a l’annex 1 d’aquestes bases, o de campanyes de demostració de reutilització d’aigua regenerada.
e) La redacció d’estudis per fomentar l’ús d’aigua regenerada

2.2. Als efectes d’aquesta convocatòria, es considera com a sistema de reutilització d’aigua regenerada el conjunt d’instal·lacions destinades al subministrament d’aigua regenerada, format per l’estació de regeneració d’aigua (ERA), el dipòsit de regulació i el conjunt de canonades i elements auxiliars que permeten el transport des de l’ERA fins al punt de lliurament a l’usuari o d’incorporació al medi receptor.

2.3. No són objecte de subvenció:
a) Les inversions corresponents a actuacions destinades a usos privatius pels quals no es prevegi una substitució d’un recurs prèviament concedit o d’un ús d’aigua potable. En cas que les actuacions presentades incorporin parcialment aquests tipus d’usos privatius, es descomptarà la part alíquota de la inversió elegible.
b) Les inversions destinades a construir noves plantes de tractament d’aigua regenerada.
c) L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les inversions sol·licitades.
d) El cost d’adquisició dels terrenys necessaris per a l’execució de l’actuació proposada.

2.4 L’objecte de subvenció pot ser objecte de contractació total o parcial amb terceres persones respectant el que preveuen els apartats 3, 4, 6 i 7 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(Vegeu els tres Annexos de les bases reguladores)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15