Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 16/2021Data: 24 de març de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments o conjunts històrics, per al període 2021-2022 (ref. BDNS 552677).
DOGC : 8366- 16/03/2021
Resolució:
CLT/705/2021, de 8 de març
CONVOCATÒRIA
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Entitats beneficiàries:
(vegeu la Base específica 2)
Modalitats a) b) i c) de la base 1.2 els ajuntaments
Modalitats a) i b) de la base 1.2 els consells comarcals de Catalunya, així com els arquebisbats i bisbats catalans i les cooperatives agràries de Catalunya.
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds:mitjançant la plataforma digital EACAT.
En el moment de presentar la sol·licitud, a més de la documentació que preveu la base general 8.1, apartats a) i b), segons els models facilitats, cal aportar la documentació següent:
a) Documentació fotogràfica actual que identifiqui el monument o conjunt històric objecte del pla per al qual se sol·licita l’ajut.
b) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2 (plans directors i plans d’ús i manteniment), declaració responsable, que consta en el formulari normalitzat de sol·licitud, que indiqui el títol que el sol·licitant té sobre l’immoble (propietat, arrendament, usdefruit o un altre títol) i, si escau, que té autorització de la propietat per gestionar el monument.


Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


Període del 17/03/2021 al 13/04/2021
Objecte: L’objecte d’aquestes bases és promoure la conservació del patrimoni arquitectònic català mitjançant subvencions destinades a impulsar l’elaboració o revisió de plans directors, d’ús i manteniment o especials de protecció de monuments i conjunts històrics, durant un període biennal.

1.2 Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
a) Elaboració de plans directors de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla director el document que articula els espais, els usos i les actuacions que cal realitzar en un bé immoble amb la voluntat de programar i establir els criteris d’intervenció de les diferents etapes i futures actuacions. Aquestes etapes s’han d’ordenar cronològicament i s’han de quantificar econòmicament, en la mesura del possible, per constituir una eina útil de treball.

b) Elaboració de plans d’ús i manteniment de béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de monuments històrics.

S’entén per pla d’ús i manteniment el document que té per funció recollir les necessitats específiques que garanteixin la conservació del monument. Aquest document ha de contenir tota la informació coneguda del monument i dels agents que han intervingut en les diferents actuacions de restauració o manteniment, i ha d’establir i programar els treballs de manteniment que cal fer periòdicament, així com els possibles nous usos, d’acord amb les característiques de l’edifici i la legislació vigent que se li apliqui.

c) Elaboració dels instruments urbanístics de protecció a què fa referència l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referits a béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de conjunts històrics i els seus entorns respectius (plans especials de protecció).

S’entén per instrument urbanístic o pla especial de protecció l’instrument de planejament derivat que han d’elaborar els ajuntaments respecte als béns culturals d’interès nacional protegits amb la categoria de Conjunt Històric i els seus entorns de protecció respectius, per mandat de l’article 33.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Despeses subvencionables
5.1 Són subvencionables les despeses pels treballs tècnics de realització del pla i pels treballs necessaris per extreure dades i estudis previs per a un millor coneixement de l’immoble i el seu entorn, sempre que es facin durant el bienni que preveu la convocatòria. Aquestes despeses poden ser:
a) Despeses de personal: només són subvencionables les relatives al personal contractat per a serveis determinats amb la finalitat de dur a terme el projecte subvencionat.
b) Despeses de contractació d’una empresa o d’un professional extern per a la implementació del projecte.
5.2 S’accepten les contribucions en espècie com a part del cost del projecte d’acord amb la base general 6.3.
5.3 En queden excloses les despeses generals o indirectes.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15