Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279).

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 28/2021Data: 9 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2021 i 2022 (ref. BDNS 568279).
DOGC: : 8429- 09/06/2021
Resolució:
ACC/1779/2021, d’1 de juny,
CONVOCATÒRIA
BASES REGULADORES
Modificació
Organismes:
DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
WEB
Entitats beneficiàries:
Ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, els consorcis locals, les entitats municipals descentralitzades i les agrupacions de municipis, així com les agrupacions d’ens locals sense personalitat jurídica de Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació (vegeu de la Base reguladora 7 i 8)

Informació:


SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT


DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC
Carrer de Provença, 204-208
08036 Barcelona


Tel. 93 444 50 00

Període presentació de sol·licituds:


9 de juliol de 2021.
Objecte:fomentar el desenvolupament d’actuacions de mitigació de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic.

Actuacions subvencionables i import de la subvenció
1.- Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector de la mobilitat.
a) Adquisició de bicicletes i/o adquisició i instal·lació d’aparcaments de bicicletes.
L’import màxim de subvenció és de 6.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.
b) Instal·lacions de producció d’electricitat d’origen renovable destinades a la recàrrega dels vehicles municipals.
L’import màxim de subvenció és de 50.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.

2.- Instal·lacions de producció d’energia geotèrmica destinades a la reducció de les emissions difuses de GEH.
L’import màxim de subvenció és de 50.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 50% del cost total de l’actuació.

3.- Actuacions d’adaptació i reducció de la vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic en l’àmbit dels recursos hídrics.
a) Millora de l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua.
L’import màxim de subvenció és de 240.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.
b) Aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals, com per exemple l’aprofitament d’aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques.
L’import màxim de subvenció és de 60.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.

4.- Actuacions d’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme.
L’import màxim de subvenció és de 120.000 euros i no pot superar el 40% del cost total de l’actuació, excepte per a ens locals de menys de 5.000 habitants, en què pot ser fins al 80% del cost total de l’actuació.

D’acord amb la base 5.3 de l’Ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, la despesa mínima realitzada i justificada de l’actuació subvencionada exigible per poder considerar complert l’objecte i la finalitat de la subvenció ha de ser del 50% del pressupost inicial de l’actuació. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’actuació subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta, i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores i convocatòria corresponent.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en la convocatòria.

Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren com a subvencionables les despeses següents:

a) Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
b) Les despeses financeres.
c) Les despeses generals o de funcionament propi de l’ens local.
d) Les despeses de personal propi de l’ens local.
e) Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament a les actuacions.

La persona beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada, directament o indirectament, mitjançant el contracte que correspongui dels previstos en la legislació vigent en matèria de contractació pública, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d’autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, la persona beneficiària decideixi que l’actuació l’executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu.

Les persones beneficiàries poden subcontractar fins al 50% de l’execució de l’actuació.

Així mateix, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si l’import de la subvenció és superior a 60.000 euros i es subcontracta més del 20% de l’import de la subvenció, la subcontractació estarà sotmesa a l’obligació establerta a l’apartat f) de la base 19.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15