Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT057)

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és LOGOCCM.png
Núm: 25/2021Data: 4 de juny de 2021Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT057)
DOGC : 8422- 01/06/2021
Resolució:
CLT/1653/2021, de 21 de maig
CONVOCATÒRIA MODIFICACIÓ TERMINIS
BASES GENERALS
BASES ESPECÍFIQUES
Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL – WEB

Entitats beneficiàries: (vegeu la base específica 2)
Persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d’arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l’aforament de l’espai escènic o musical on es realitzen
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.
EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 7 i la base específica 6)
Informació:
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001 Barcelona
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


23 de novembre del 2021
Objecte: la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l’aforament.

Despeses subvencionables.
6.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat objecte de l’ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini que estableix la base 4.2 i en les condicions que determinin les bases específiques. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l’ajut no pot superar el seu valor de mercat.
6.2 Les bases específiques poden limitar els conceptes subvencionables. No són subvencionables les despeses d’amortització de béns inventariables, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.
6.3 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini que estableixen les bases 17.2 i 17.3.
Tanmateix, les bases específiques poden prendre en consideració les contribucions en espècie com a part del cost del projecte o com a criteri addicional de valoració en funció de les característiques de l’activitat a subvencionar. Les contribucions en espècie que s’imputin a l’activitat objecte de l’ajut no poden superar el 15% del pressupost subvencionable, llevat que les bases específiques estableixin un altre percentatge. En tot cas, la quantia de l’ajut destinat a una actuació que inclogui contribucions en espècie per part de la persona beneficiària no pot ser superior a les despeses subvencionables efectuades una vegada descomptada l’aportació en espècie.
6.4 Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar, les despeses financeres que estiguin directament relacionades amb l’activitat objecte de l’ajut així com la despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb l’aportació de l’informe d’auditor que regula la base 17.1.d) fins a un màxim de 4.000,00 euros.
6.5 Llevat que les bases específiques disposin una altra cosa, es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de l’ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable i s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació d’aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.
Als efectes d’aquestes bases, s’entenen per despeses indirectes o generals aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars.
6.6 La persona beneficiària pot concertar amb terceres persones l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un límit màxim del 50% del seu import, sumant els preus de tots els subcontractes, tret que les bases específiques estableixin un règim propi de subcontractació. En cap cas no es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l’activitat objecte de l’ajut, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.
A més del que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la subcontractació de les actuacions objecte de l’ajut cal tenir en compte el següent:
a) La mateixa entitat no pot tenir la condició de beneficiària i de subcontractada en actuacions de la mateixa convocatòria.
b) El contingut de la prestació que se subcontracta ha d’estar perfectament identificat en relació amb el projecte o activitat.
c) El beneficiari ha de facilitar informació sobre l’adequació dels preus al mercat en els casos en què li sigui requerida.
6.7 Les despeses de personal són subvencionables, tret que les bases específiques determinin una altra cosa.
El cost salarial subvencionable inclou el salari brut i les despeses socials a càrrec de l’empresa.
Les bases específiques poden preveure que siguin subvencionables les despeses d’indemnitzacions per fi de contracte, quitances, pagues extraordinàries i altres despeses anàlogues, en la mesura que aquestes despeses estiguin associades amb el concepte o la finalitat de l’ajut i en proporció al temps dedicat a l’actuació objecte de l’ajut.

(vegeu la base reguladora 6.8 a 6.11 – despeses no subvencionables)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15