Transport per a persones amb diversitat funcional

a qui va adreçat

a les persones amb diversitat funcional de la comarca, majors d’edat, amb barem reconegut de mobilitat reduïda o d’acompanyant i amb plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública.

requisits d’accés i mecanismes de sol·licitud

Cal adreçar-se als Equips Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament del seu municipi per sol·licitar el servei. L’Equip Bàsic d’Atenció Social avalua i deriva la sol·licitud al Consell Comarcal del Maresme.

cost per a la persona usuària

Pagament d’un preu públic, segons la ordenança reguladora, la quantia del qual està en funció de la ubicació del centre i de la modalitat “col·lectiva” o “porta a porta”:  82,91€ , 103,64€ i 54,79€ mensual/usuari.

drets de la persona usuària

 • Rebre informació suficient i compressible sobre el servei.
 • Disposar dels suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada, en cas de dificultats pel desconeixement de la llengua o per dificultat en cas de discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici dels seus drets.
 • Presentar suggeriments, poder presentar queixes i reclamacions i rebre’n resposta dins el període legalment establert.
 • Conèixer el cost del servei que reben i, si s’escau, la contraprestació de l’usuari/a.
 • Preservar la confidencialitat de les dades i informacions que constin en els seus expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Renunciar a la prestació del servei.
 • Rebre un tracte digne per part de les persones que prestin el servei.

deures de la persona usuària

Les persones usuàries del Servei de Transport Adaptat i/o assistit tenen reconeguts els següents deures:

 • Complir les prescripcions establertes en el present Reglament.
 • Facilitar les dades personals veraces.
 • Abonar el preu públic corresponent per la prestació del servei, en la forma i termini establerts.
 • Respectar els horaris de prestació dels serveis i assistir a la parada corresponent.
 • Comunicar els canvis de centres de destí i de domicili.
 • Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la convivència en l’establiment i resolució dels problemes.

normativa de referència

Origen de la competència: Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. Decret 142/2010, d’ 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials.