9 serveis del Consell Comarcal del Maresme obtenen el certificat de qualitat ISO

 


Ja són 9 els serveis del Consell Comarcal del Maresme que han obtingut la Certificació del Sistema de Gestió de Qualitat establert a la Norma ISO. Concretament, 5 d’ells han superat els requeriments de certificació de gestió mediambiental de la ISO-14001:2004 i els altres 4 segueixen els criteris del sistema de qualitat ISO 9001:2000.


El Consell Comarcal del Maresme considera que ha de sotmetre els seus processos de treball a avaluació externa per aconseguir una gestió més eficient i eficaç. La certificació ISO és una eina que permet valorar els punts forts i els febles de cadascun dels nostres serveis a fi de plantejar accions de millora contínua que reverteixen en serveis de major qualitat als ciutadans i ciutadanes. Els serveis que presta el Consell Comarcal del Maresme que han estat certificats amb la norma ISO-14001:2004 són els següents: Gestió del servei comarcal de sanejament d’aigües residuals urbanes del Maresme
-Servei comarcal de control i inspecció d’abocaments d’aigües residuals industrials del Maresme.
-Gestió del servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord.
-Servei comarcal de Meteorologia del Maresme.
-Gestió de les oficines del Consell Comarcal del Maresme. Han obtingut la certificació ISO 9001:2000 els serveis complementaris a l’educació: Transport escolar
– menjadors escolars
– ajuts individuals de menjador.
-Serveis de formació ocupacional.