Agroindústria

 

L´Agroindústria va generar el 3,21% dels contractes formalitzats al Maresme l´any 2016, el 18,79% dels quals van ser indefinits. Respecte del 2015 els pes dels contractes en aquest subsector van augmentar –el 2015 van representar el 2,78% del total- com també ho va fer el pes dels contractes indefinits –al 2015 eren del 17,25%-.


Dins del sector, el major pes quant a volum de contractes el van tenir les activitats de l’Agricultura, ramaderia, caça i activitat dels serveis que s’hi relacionen (49,40% dels contractes del subsector) i les Indústries de productes alimentaris (42,89%). Aquesta darrera activitat però, va generar més del 51,12% de la contractació indefinida del subsector si bé el major pes percentual en relació a la pròpia activitat la va tenir, com hem vist, la Pesca i l’aqüicultura.

Aquest subsector va generar contractes per a 102 tipus d’ocupacions diferents.
L’ocupació amb més contractes va ser la dels Peons agrícoles d’hortes, hivernacles, planters i jardins amb 1.020 contractes, els quals van suposar el 30,61% dels contractes generats en aquest subsector. Bo i això, només el 8,4% d’aquests van ser contractes indefinits.


D’entre les ocupacions amb més de 10 contractes, aquelles amb un pes més elevat dels contractes indefinits van ser la dels Pescadors fluvials i de litoral amb un 82,9%, la dels Agents i representats comercials amb un 52,9% i la dels Ajudants de cuina amb un 50%.


Altres ocupacions amb menys de 10 contractes l’any, en termes absoluts, van tenir un pes superior de la contractació indefinida. Això és vàlid per a la resta de subsectors, per tant, no ho repetirem.