Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre o fins exhauriment dels fons

Ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar, inclosos llurs habitatges. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica.

REQUISITS

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny de 2026.

El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatges.

Els edificis han de complir els següents requisits:

  • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’IITE (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
  • Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE
  • Ha de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
  • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
  • Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
  • La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d’us de tot  l’edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne nomes les façanes.

No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si be les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final.

També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars, que segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, siguin habitatges que s’utilitzen per a l’obtenció de rendiments d’activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic.

S’exclouen també d’aquesta convocatòria les actuacions que afectin als àmbits territorials de la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius

PROCEDIMENT

PAS 1: Declaració responsable dels requisists tècnics

La realitzarà un tècnic competent que farà la declaració responsable dels requisits tècnics de l’edifici objecte de la subvenció.

La declaració ha de contenir les dades degudament formalitzades per la seva tramitació, i no s’adjuntarà cap documentació tècnica ni administrativa. Aquesta documentació tècnica i administrativa es lliurarà en els diferents col·legis professionals que correspongui, juntament amb l’acusament de rebuda que obtingueu,  pels mitjans establerts per les Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR), perquè en realitzin la seva revisió, validació i realitzin l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica

Terminis: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022

PAS 2: Informe d’avaluació d’idoneïtat administrativa

El realitzarà el col·legi professional d’administradors de finques a partir de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim o l’agent o gestor de la rehabilitació i el tècnic competent .

A partir de la recepció de l’acusament de rebuda de la Declaració Responsable del tècnic competent (veure Pas 1) i la documentació rebuda correctament, s’emetrà l’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa.

S’haurà de facilitar l’acusament de rebuda que obtingueu a la persona que tramiti la sol·licitud de la subvenció (veure Pas 4).

Terminis: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022

PAS 3: Informe d’avaluació d’idoneïtat tècnica

El realitzarà el col·legi professional tècnic a partir de la documentació tramesa pel seu propi col·legiat, el tècnic competent.

A partir de la recepció de l’acusament de rebuda de la Declaració Responsable del tècnic competent (veure Pas 1) i la documentació rebuda correctament, s’emetrà l’informe d’avaluació i idoneïtat tècnica.

S’haurà de facilitar l’acusament de rebuda que obtingueu a la persona que tramiti la sol·licitud de la subvenció (veure Pas 4).

Terminis: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022

PAS 4: Sol·licitar la subvenció

És obligatori la tramitació prèvia de la declaració responsable a càrrec del Tècnic competent (veure Pas 1) i dels informes d’avaluació i idoneïtat administrativa, del col·legi d’administradors de finques (veure Pas 2) i del col·legi professional tècnic (veure Pas 3), abans de fer la sol·licitud d’ajut per part del destinatari últim o representant d’aquest, degudament autoritzat o l’agent o gestor de la rehabilitació.

La sol·licitud ha de contenir les dades degudament formalitzades, per això s’haurà d’indicar els dos IDs dels acusaments de rebuda obtinguts en realitzar els corresponents informes d’avaluació i idoneïtat, segons els passos 2 i 3, emesos pels col·legis professionals (OTR)

Terminis: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022

PAS 5: Rebre la resposta de l’administració

El termini màxim per dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos, a comptar de l’endemà de la data de presentació de la sol·licitud. En cas que no s’hagués rebut resolució en aquest termini, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

Les notificacions dels actes administratius s’efectuaran de manera individualitzada a les persones i entitats sol·licitants.

Amb caràcter complementari, també es publicaran les notificacions mitjançant procediments electrònics habilitats, a través del Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat.

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la persona titular de la presidència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la notificació.

PAS 6: Fase final Declaració Responsable Tècnic

Aquest tràmit només cal en cas d’haver fet la sol·licitud sense haver finalitzat les obres.

El Tècnic competent procedirà a emplenar les diferents dades tècniques del formulari en línia de la declaració responsable, un cop escollida l’opció de l’estat de l’obra finalitzada però amb sol·licitud tramitada i aportarà la documentació relacionada a la fase Final de l’apartat 3.1 i 3.2 de l’annex 1 de la Resolució, als col·legis professionals perquè procedeixin a la seva validació a través dels diferents informes d’avaluació i idoneïtat administrativa (Pas 7) i tècnica (Pas 8).

PAS 7: Fase final Informe d’avaluació i d’idoneïtat administrativa

Aquest tràmit només cal en cas d’haver fet la sol·licitud sense haver finalitzat les obres.

L’informe d’avaluació i idoneïtat administrativa el realitzarà el col·legi professional d’administradors de finques a partir de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim o l’agent o gestor de la rehabilitació.

Ha de contenir les dades degudament formalitzades i s’adjuntarà en el tràmit la documentació administrativa rebuda.

PAS 8: Fase final.- Informe d’avaluació i idoneïtat tècnica

Aquest tràmit només cal en cas d’haver fet la sol·licitud sense haver finalitzat les obres.

El realitzarà el col·legi professional tècnic a partir de la documentació tramesa pel representant del destinatari últim i el seu propi col·legiat, el tècnic competent, en la fase final d’obra (Pas 6).

Ha de contenir les dades degudament formalitzades i s’adjuntarà en el tràmit la documentació tècnica rebuda.

TRAMITACIÓ

PER INTERNET:

El sol·licitant, un cop s’identifiqui a Tràmits gencat amb el seu certificat digital, podrà comprovar tots els tràmits que ha realitzat, accedint a l’opció de menú ‘Àrea privada’.

Pot obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l’apartat Preguntes freqüents de l’ajuda.

Accedir al Tràmit