Ajuts municipals per a empreses i persones autònomes afectades per la Covid-19

Aquest llistat s’anirà actualitzant en el moment que els ajuntaments ens comuniquin les mesures que han adoptat

Ajuntament d’Alella

 • Reducció de la taxa d’escombraries comercials i la taxa de terrasses per la part
  proporcional als comerços que no poden obrir al públic durant l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat.
 • Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa del Mercat Ambulant 1r Trimestre fins al 20 de maig.
 • Més informació: http://www.alella.cat/12792
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos.
 • En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 935 55 23 39

Ajuntament d’Arenys de Mar

 • Taxes d’ocupació de terrasses i el mercat dels dissabtes: Quan finalitzi la situació d’alarma, es recalcularà i s’abonaran les taxes relacionades amb terrasses a la via pública i el mercat setmanal dels dissabtes (tant pel que fa a l’ocupació de via pública com en la recollida de residus) d’acord els dies efectius que hagi durant la suspensió.
 • Més informació: https://arenysdemar.cat/38582
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest
  ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon: 937 95 99 00

Ajuntament d’Arenys de Munt

Telèfon: 937 93 79 80

Ajuntament d’Argentona

 • Reducció proporcional en la taxa de recollida de residus comercials a aquells negocis i establiments que no estan autoritzats a obrir des del decret de l’estat d’alarma.

Mésinformació: http://www.argentona.cat/45896 i http://argentona.cat/document.php?id=45872

Telèfon de contacte: 937 97 49 00

Ajuntament de Cabrera de Mar

Telèfon de contacte: 937 59 00 91

Ajuntament de Cabrils

 • Exoneració dels lloguers dels locals comercials municipals mentre duri l’estat d’alarma.
 • Exoneració del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses de locals de restauració.
 • Tramitació de bonificacions per a totes aquelles empreses que han estat obligades a cessar la seva activitat a causa de l‘estat d’alarma. Més informació: https://www.cabrils.cat/mesures-economiques/
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-
  3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos.
 • En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 937 53 96 60

Ajuntament de Caldes d’Estrac

Telèfon de contacte: 937 91 00 05

Ajuntament de Calella

 • Suspensió tots els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.
 • Ordenar la devolució d’ofici de totes aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via pública i per la prestació de serveis municipals que no es puguin dur a terme o hagin estat suspeses.
 • Reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del Decret del govern espanyol hagin de romandre tancades.
 • Agilitzar en la mesura del possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament per no debilitar la seva economia.
 • Aquest paquet de mesures, per posar alguns exemples, afecta directament les taxes per l’ocupació de la via pública (taules de bars i restaurants…), la taxa d’escombraries, els abonaments de Gestvia, els preus públics de l’Escola Bressol El Carrilet, el servei de psicologia, entre altres.
 • Creació de l’Oficina d’Assessorament amb l’objectiu de resoldre tots aquells dubtes dels autònoms, pimes i treballadors i treballadores que s’hagin vist afectats per la situació. Més informació: http://www.calella.cat/actualitat/noticies/aprovat-un-paquet-de-mesures-economiques-destinades-a-ciutadans-empreses-i-autonoms
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 618 94 43 21

Ajuntament de Canet de Mar

 • El cobrament de totes les taxes d’ocupació del domini públic com terrasses o guinguetes quedaran en suspens i s’ajustaran al temps d’efectiu gaudiment.
 • L’Ajuntament està estudiant la forma de posar en marxa un pla d’estímul comercial, així com ajudes directes a autònoms i empreses del municipi per aquesta crisi. Més informació: https://canetdemar.cat/20049
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon: 937 94 39 40

Ajuntament de Dosrius

Telèfon de contacte: 937 91 80 14

Ajuntament de El Masnou

 • Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a establiments afectats per les mesures derivades de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Suspensió del període de cobrament de les exaccions industrials (que inclou la taxa de recollida d’escombraries i la taxa d’ocupació de via pública).
 • Recàlcul de les taxes (és a dir, no cobrament de les taxes als establiments que s’han vist obligat a tancar).
 • Aprovació d’un nou període de cobrament una vegada aixecat l’estat d’alarma.
 • Ajornament de fraccionaments i ajornaments vigents concedits abans del 17/03.
 • Més informació: http://www.elmasnou.cat/temes/salut-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacio-i-mesures-municipals
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf

Telèfon: 935 57 17 00

Ajuntament de Malgrat de Mar

Telèfon: 937 65 33 00

Ajuntament de Mataró

 • Es paralitzarà l’emissió de liquidacions i rebuts fins a la finalització del període d’alarma.
 • Es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels deutes tributaris, preus públics fins la finalització període d’alarma.
 • Es concediran noves facilitats pel pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o fraccions sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.
 • Es concediran exempcions pel preu públic de brossa comercial als establiments que hagin de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps que hagin estat tancats.
 • Es concediran exempcions per a la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut
  instal·lar per raó de l’alarma.
 • Es concediran exempcions a les taxes d’ocupació dels mercats municipals, de marxants o fixs, pel temps que no s’hagin pogut celebrar.
 • Aquelles activitats objecte de concessió que estiguin dintre de les obligades a tancar en motiu de l’alarma, quedaran exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat d’alarma. (establiments de restauració al passeig marítim, bars en poliesportius municipal etc..) Més informació: https://www.tecnocampus.cat/upload/images/Empresa/5_Fitxa_mesures_Ajuntament_de_Mataro.pdf
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf

Telèfon de contacte: 937 58 21 00

Ajuntament de Montgat

Telèfon: 934 69 49 00

Ajuntament d’Òrrius

Telèfon: 937 97 14 55

Ajuntament de Palafolls

Telèfon: 937 62 00 43

Ajuntament de Pineda de Mar

Mesures fiscals

 • Suspensió de pagament de taxes de serveis tancats i compensació per aquells ja pagats.

Per a persones autònomes i empreses

 • Per a famílies, personal autònom i empreses.
 • Ajudes alimentació, lloguer d’habitatge o negoci i/o subministres, amb un màxim de 950€/mes

Mesures de consolidació empresarial i dinamització dels sectors econòmics

 • Pla de dinamització comercial, reforç d’ajudes per la sortida de la crisis, creació de noves empreses, inversió pública.

Mesures de protecció dels llocs de treball d’empreses contractades per l’ajuntament

 • Compensació i manteniment dels contractes per protegir al personal treballador d’empreses contractades per l’ajuntament.

Creació oficina única

Per a la gestió de tots els ajuts.

Més formació: https://www.pinedademar.cat/coronavirus-ajudes

L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf

 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions  i formulari per obtenir aquestes ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 937 67 15 60

Ajuntament de Premià de Dalt

Telèfon de contacte: 936 93 15 15

Ajuntament de Premià de Mar

 • Ocupació de la via pública de bars i restaurants: s’ajustarà la taxa per compensar els dies sense servei.
 • S’impulsaran ajudes mitjançant subvencions per al comerç local.
 • Reducció de forma proporcional al període de tancament obligat del rebut d’escombraries comercial.
 • Campanya de promoció del comerç local, amb accions com la implantació d’una plataforma de comerç electrònic i la col·laboració amb els comerços locals per tramitar vals per incentivar les compres.
 • L’Ajuntament destina 678.647€ a ajuts per a famílies, comerços i pimes afectats per la crisi de la Covid-19: https://premiademar.cat/document.php?id=18007 Més informació: https://premiademar.cat/document.php?id=17957
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa, durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest
  ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 937 41 74 00

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

 • Ocupació de via pública, terrasses de restauració i parades de mercat municipal. Aquest impost es cobra trimestralment i, en aquest cas, s’ha decidit sol·licitar a la Diputació de Barcelona no iniciar el cobrament de la totalitat del segon trimestre i successius en el cas que la prohibició d’ocupació de via publica s’expandeixi en el temps.
 • Taxa de residus comercials. Per tal de dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica, el govern portarà al Ple Municipal la reducció al 50% d’aquesta taxa pel que fa a la segona fracció de l’any. Aquesta mesura s’aplicarà als comerços que hagin hagut de tancar durant el decret d’estat d’alarma. Més informació: https://ajllavaneres.cat/document.php?id=14941
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf

Telèfon: 937 02 36 00

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

Telèfon: 937 63 10 24

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

 • Encara no tenim constància d’ajuts específics dirigits a empreses i persones autònomes. A mesura que tinguem més informació actualitzarem les dades. Pàgina web: www.santiscle.cat
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa, durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos.
 • En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon: 937 94 61 28

Ajuntament de Sant Pol de Mar

Telèfon: 937 60 04 51

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

 • Reducció de la taxa de terrasses per la part proporcional als establiments comercials i de restauració que s’han vist afectats per les restriccions de l’estat d’alarma.
 • Es prorroga el termini de pagament de la taxa de residus comercials fins al 7 de setembre de 2020.
 • Es prorroga el termini de pagament del 1r trimestre de la taxa de mercat ambulant fins al 2 de juny. El termini de pagament del 2n trimestre és fins al 24 d’agost (el cobrament dels rebuts domiciliats es farà l’1 de juliol) Per més informació: http://www.svmontalt.cat/document.php?id=16814
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa , durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest
  ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon: 937 91 05 11

Ajuntament de Santa Susanna

Telèfon de contacte: 937 67 84 41

Ajuntament de Teià

Telèfon de contacte: 93 540 93 50

Ajuntament de Tiana

 • Suspensió del pagament de lloguer dels locals comercials del Passatge Moragues, així com del cànon que han d’abonar els concessionaris dels serveis de bar i bar/restaurant que es presten en edificis de propietat municipal mentre estiguin vigents les disposicions i mesures de contenció adoptades per fer front a la prevenció i contenció del coronavirus.
 • Taxa d’Escombraries: No domiciliat: del 4 maig al 6 de juliol. El nou fraccionament serà per al 1 de juny i 1 de setembre. I seguirem estudiant altres mesures que puguin alleugerir l’economia de famílies, comerços i empreses els propers mesos.
 • Taxa de Residus Comercial: La taxa corresponent al temps que han estat tancats els establiments no es cobrarà. Més informació: http://www.tiana.cat/actualitat/noticies/mesures-aprovades-a-la-junta-de-govern-local-per-mitigar-els-efectes-economics-de-la-crisi-sanitaria.html
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa, durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest
  ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon: 933 95 50 11

Ajuntament de Tordera

 • Taxa d’escombraries: Els titulars dels establiments que a conseqüència de l´Estat d’alarma tinguin la seva activitat tancada no hauran de fer front al pagament de la taxa d´escombraries, durant tot el període de temps que es mantingui l´obligació de romandre tancats.
 • Taxa de mercats: No es cobrarà la taxa als paradistes del mercat dels diumenges durant el període de temps que la seva activitat es manté suspesa.
 • Taxa de terrasses: Els titulars de les llicències d´ocupació de via pública, no hauran de fer front al pagament d´aquesta taxa mentre es mantingui la situació d´estat de alarma i la seva activitat estigui suspesa. Més informació: http://www.tordera.cat/document.php?id=8505
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf

Telèfon: 937 64 37 17

Ajuntament de Vilassar de Dalt

 • Exempció de pagament dels lloguers dels locals municipals tancats per l’alerta sanitària.
 • Exempció de pagament per ocupació de terrasses.
 • Es postposa el pagament de la taxa d’escombreries.
 • Més mesures de flexibilització tributària de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt: http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=13137
 • Mesures de suport al comerç, a través d’un programa de subvencions de 50.000 €,
  ampliable si aquest import fos insuficient. Es beneficiaran d’aquest ajut aquells comerços que ha hagut de tancar per les restriccions de l’actual alerta sanitària, o que hagin vist disminuïda dràsticament la seva activitat.
 • Conceptes subvencionables: Lloguer o préstecs associats al local del comerç, pagament de sous a treballadors o brossa comercial, amb un màxim de 750 € per comerç.
 • Percepció de la subvenció: En un termini d’una setmana des de la presentació de la
  sol·licitud.
 • Preparació d’un programa de reactivació del comerç local, a aplicar a la fi de l’actual període de confinament.
 • Suspensió del cobrament dels rebuts de lloguer als locals comercials propietat de Viserma i /o Ajuntament que han hagut de tancar amb motiu de les mesures d’alerta sanitària.
 • Suspensió del cobrament de les concessions municipals. L’Ajuntament no cobrarà les quotes dels bars que son concessió municipal, en diferents espais, mentre duri la situació actual. Per més informació: http://www.vilassardedalt.org/document.php?id=13234
 • L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a les factures domestiques, industrials i de la ramaderia del municipi. Per més informació: http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/ o https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-3e1ccd90afc0.pdf
 • SOREA, companyia que gestiona el subministrament d’aigua del municipi, ofereix la
  possibilitat de congelar el pagament de les factures als autònoms i a la petita i mitjana empresa, durant la vigència de l’estat d’alarma i el seu posterior finançament sense interessos fins a un període màxim de 6 mesos. En el següent enllaç podeu trobar les bases, condicions i formulari per obtenir aquest
  ajut: https://www.sorea.cat/ca/ajudes-per-a-pimes-i-autonoms

Telèfon de contacte: 937 53 98 00

Ajuntament de Vilassar de Mar

Telèfon de contacte: 936 93 15 15