Aprovat el nou reglament de la Comissió de Festes de Vilassar de Dalt

L’Ajuntament aprova el nou reglament de la Comissió de Festes amb els vots favorables del Grup d’Esquerres i PSC i els vots en contra de CiU, OpV i PP. El reglament va ser presentat al plenari del passat mes de setembre per la regidoria de festes. Després del període d’exposició pública s’han estimat algunes al·legacions fetes per particulars i pels partits polítics de CiU i OpV.
El nou reglament canalitza les funcions de la Comissió de Festes, la seva composició, el mandat dels membres que la formen, i el seu organigrama intern.


REGLAMENT DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE FESTES DE VILASSAR DE DALT

Article 1
Definició

La Comissió Municipal de Festes és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, que es crea d´acord amb allò que preveuen els arts. 59 i 60 de la Llei 8/87, municipal i de règim local de Catalunya i que té com a finalitat l´assessorament, la informació, la col·laboració, la coordinació i la participació en la organització de les festes. És també una eina canalitzadora vers altres administracions públiques per a aquests afers.


Article 2
Funcions

Els objectius de la Comissió Municipal de Festes de Vilassar de Dalt són:

1. Assessorar i canalitzar la participació dels diferents grups i entitats en la programació de les festes que se celebren al Municipi i, especialment de les dues Festes majors.
2. Participar en l´organització de les festes i aportar idees per millorar la festa.
3. Coordinar l´actuació dels grups i entitats que actuen a les Festes.
4. Fer propostes d´actuació al regidor/a, relatives a esdeveniments festius.
5. Qualsevol altre acte festiu que li assigni l´Ajuntament.

La Comissió Municipal de Festes de Vilassar de Dalt, podrà sol·licitar informació a les administracions i organismes públics competents per dur a terme les seves funcions.

Article 3
Composició

La Comissió Municipal de Festes de Vilassar de Dalt està composada per:

a) El Regidor/a delegat/da de Festes.
b) Un representant de cada entitat d´esbarjo de Vilassar de Dalt.
c) Un representant de la unitat familiar interessada per fomentar la participació ciutadana.
d) Col·laboradors, aquelles persones que en casos puntuals siguin necessàries i se´ls convidi a participar.

Article 4
Mandat del membres de la Comissió

Els mandat dels representants de les entitats d´esbarjo i les persones a què es refereix l´article 3.c). serà de quatre anys, coincidint amb la legislatura vigent. Finalitzat el mandat, l´entitat a la qual representen ratificarà la permanència dels representants o nomenarà un de nou..

En tot cas la baixa de la entitat al qual representen, suposarà la baixa de la Comissió i i l´entitat o el col·lectiu afectat quedarà sense representació fins que es comuniqui per escrit el nomenament del nou representant. .

Els regidors cessaran en el moment en que acabi l´exercici del seu càrrec.

Article 5
El òrgans de la Comissió

1. La Comissió Municipal de Festes està formada pels òrgans següents:

– President
– Grups de treball
– Vocals
– Secretari
– Tresorer

1. President:

La Comissió Municipal de Festes de Vilassar de Dalt estarà presidida pel Regidor/a delegat/da de festes

Són funcions del president:

a) Convocar i presidir les reunions
b) Moderar els debats i dirimir els empats amb el vot de qualitat
c) Representar a la Comissió en tots els actes i procediments necessaris. Signar els escrits oficials.
d) Vetllar per les execució dels acords presos.


2. Vocals:

Seran membres totes aquelles persones que composin la Comissió Municipal de Festes.
3. Comissions de treball:

Els Grups de Treball es poden crear per acord de la Comissió Municipal de Festes i tenen com a funció preparar estudis o treballs sobre alguna qüestió concreta o organitzar algun esdeveniment

La seva composició i funcions seran determinats per l´acord que les creï i podran estar formades, a més de per membres de la Comissió , per persones especialistes o expertes en els diferents temes objecte d´estudi o organització.

El resultat dels Grups de Treball, s´haurà de presentar davant de la Comissió Municipal de Festes.

4. Secretari
Actuarà com a secretari del Ple de la Comissió de Festes un membre de la mateixa comissió.
El secretari aixecarà acta de les reunions i expedirà certificats dels acords adopats.

5. Tresorer
La Comissió podrà designar un tresorer d´entre els seus membres a efectes de comptabilitat interna de la Comissió, tot i que sempre haurà d´estar supeditat a l´interventor i tresorer municipal.

Article 6
Funcionament dels òrgans de la Comissió

La Comissió Municipal de Festes es reunirà com a mínim un cop cada trimestre i en tot cas sempre que ho consideri necessari el president/a. En cada reunió hi haurà un ordre del dia.

La Comissió Municipal de Festes tindrà pel desenvolupament dels seus objectius les atribucions següents:

a) Preparar els programes d´actuació que en matèria de festes li correspongui al principi de cada any.
b) Elaborar plans i propostes pel desenvolupament festiu de Vilassar de Dalt.
c) Assessorar les peticions que l´ajuntament faci als organismes i/o entitats públiques i privades, de les subvencions necessàries pel desenvolupament de les activitats festives municipals.
d) Qualsevol altra atribució que li assigni l´ajuntament en matèria de festes.

– Es podran crear Grups de Treball per l´estudi i/o preparació d´activitats festives.

– L´Ajuntament exercirà les funcions de control i tutela de la Comissió Municipal de Festes.

Es podrà dissoldre per:

– Quan voluntàriament ho determini la pròpia Corporació.


Article 7
Suport tècnic

La Regidoria de Festes de l´Ajuntament de Vilassar de Dalt donarà el suport tècnic i econòmic necessari perquè la Comissió Municipal de Festes de Vilassar de Dalt pugui desenvolupar les seves competències.

Article 8
Mandat dels membres de la Comissió

El nomenament dels membres de la Comissió de Festes s´efectuarà per resolució de l´alcaldia a proposta de la Regidoria de Festes.