Inici Subvencions i Ajuts Ajuts sectorials

Ajuts sectorials

Ajuts per a sectors econòmics

(Pressupost esgotat) SECTOR COMERÇ, SERVEIS I MODA: Subvenció per obertura de comerços i reforma/millora d’establiments

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda
Adreçat a diferents col·lectius segons el programa que se seleccioni o es pertanyi.
Descripció: Pla desenvolupat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya que incloïa 8 programes per cobrir les principals necessitats dels sectors mencionats en la convocatòria. L’objecte de convocatòria vigent és el Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments (pendent obertura convocatòria).

La subvenció consisteix en cobrir fins al 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 5.000 euros. La inversió mínima subvencionable haurà de ser de 2.000 euros.

Es distingeixen dos àmbits d’actuació:

Àmbit 1. Recuperació de locals buits. Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionat a un nou local. Es contemplen conceptes com obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, etc.

Àmbit 2. Reforma d’establiments. Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments o parades de mercats. En aquest cas, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en un mínim de 10 anys, i en el cas de mercats no sedentaris, mínim 5 anys.

Per a la concessió de la sol·licitud es tindran en compte uns criteris de valoració, amb un màxim de 100 punts. Per a conèixer-los, consulteu les bases reguladores.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 05 d’octubre fins 31 de desembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la següent Resolució)
Enllaç: Gencat

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues per cancel·lació d’espectacles per motius mèdics relacionats amb la COVID-19

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 per
a l’any 2021
Adreçat a les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) així com els concerts cancel·lats perquè algun dels artistes o treballadors tècnics (entre d’altres, treballs d’il·luminació, de so, de regidoria o d’assistents d’escenaris) que hi intervenen ha contret la COVID-19 o perquè s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes d’una persona positiva del virus causant de la COVID-19.

Les quanties de la subvenció es fixen segons el pacte de remuneració entre les dues parts:
1. El 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.
2. Si es fixa per un percentatge de taquilla, la subvenció serà del 40% de l’import resultant d’aplicar als ingressos per taquilla previstos pel sol·licitant, el percentatge acordat amb l’entitat contractant.
L’import dels ingressos per taquilla que serveix de base per al càlcul no pot ser superior al 66% de l’aforament multiplicat per un preu mitjà de 15 euros per entrada, o de 4 euros per entrada en el cas d’espectacles o concerts en horari escolar.

En ambdós casos l’import mínim de la subvenció és de 500 euros per funció, representació, acte o concert. L’import màxim de la subvenció és de 8.000 euros per cadascuna.

En cas dels treballadors tècnics, la subvenció es fixa en el 40% dels honoraris pactats.

A tenir en compte: Tot i que s’ajorni o es reprogrami l’espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d’ingressos subvencionable.

El període subvencionable és de l’01 de gener al 31 de desembre 2021.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 11 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1255/2021)
Enllaç: Canal Empresa

SECTOR CULTURA: Subvencions per a la compensació de pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics

Tipus: Ajut extraordinari
Convocatòria: Concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels
dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l’any 2021
Adreçat a persones físiques que són autores d’una obra teatral en llengua catalana o occitana que ha estat programada i repreentada amb públic de pagament en algun espai escènic, públic o privat, de Catalunya.

S’entèn per espai escènic els teatres, auditoris, sales d’actes, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i espais a l’aire lliure especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics i que s’utilitzin per a la realització d’un espectacle de pagament.
Descripció: L’objecte és compensar la disminució d’ingressos dels dramaturgs, sempre i quan la restricció hagi comportat una reducció de l’aforament inferior al 70%.

La quantia de la subvenció es calcula de la següent manera:
a) Es calcula el nombre d’entrades que representa, per a cada espai escènic, el 16% del seu aforament oficial.
b) Es calcula la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable multiplicant el nombre d’entrades esmentat a l’apartat a) pel preu de les entrades que estableix l’apartat c) i pel nombre de representacions que se’n facin.
c)l’aforament de l’espai escènic, independentment del preu real de les entrades venudes:
Menys de 400 localitats: 15 euros
Entre 400 i 1.000 localitats: 20 euros
Més de 1.000 localitats: 25 euros
d) Un cop establert l’import de la pèrdua de taquillatge teòric subvencionable, per determinar l’import de la subvenció, s’aplica el percentatge que correspon al dramaturg, segons les condicions per remunerar els drets d’autor que té pactades amb l’espai escènic.

La quantia màxima de la subvenció per cada representació és del 10% de la pèrdua de taquillatge teòric.
S’accepta, com a màxim, sol·licitar subvenció per a dues representacions dins del mateix dia.
S’ha de presentar una sol·licitud per cada espectacle de pagament, independentment del nombre de representacions o actuacions que han patit la reducció de l’aforament.

El període subvencionable és del 15 d’octubre 2020 al 31 de desembre 2021.
Es recomana llegir les bases reguladores el punt 4.1 i 4.2 d’aquest ajut per a fer un càlcul exacte.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 07 de maig al 29 d’octubre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Convocatòria (en base a la Resolució CLT/1296/2021)
Enllaç: Canal Empresa