L’Oficina d’Habitatge del Maresme gestionarà els ajuts a la rehabilitació emmarcats en els fons Next Generation

L’Oficina d’Habitatge del Maresme amplia les seves funcions. A partir de la signatura del conveni entre el Consell Comarcal i l’Agència d’Habitatge de Catalunya, assumirà també la tramitació de les sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació residencial que aprovi la Generalitat de Catalunya en el marc general dels fons de recuperació Next Generation EU.

Aquests fons, aprovats per la Unió Europea per fomentar la recuperació econòmica després de la crisi originada per la COVID-19, volen donar un impuls a la renovació del parc d’edificis i d’habitatges en matèria de sostenibilitat i, principalment, aconseguir una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable. També es podrà finançar la rehabilitació tradicional que comporti una millora de l’accessibilitat o de conservació dels edificis.

En el moment que s’aprovi una convocatòria, l’Oficina d’Habitatge del Maresme actuarà de la mateixa manera que ho fa amb els ajuts al lloguer. Farà de finistreta única facilitant informació a les persones interessades, assessorament i tramitació de les seves sol·licituds d’ajut econòmic.

Les convocatòries que sortiran properament s’emmarcaran en 3 programes:

  • Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici
  • Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges
  • Programa d’ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Oberta la convocatòria de subvenció per a la rehabilitació d’edificis

L’Agència Catalana de l’Habitatge ha obert dues línies de subvenció per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis de tipologia residencial. La finalitat és fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, així com la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament fins al 18 de setembre de 2020.

Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat

Contempla actuacions en els edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d’una actuació global a l’edifici, que s’adrecin a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat. 
Així com la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat

Subvenciona actuacions de conservació i actuacions per a la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.    

Qui pot sol·licitar la subvenció

a) Les juntes o comunitats de propietaris; les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris, degudament constituïdes; els propietaris d’edificis de tipologia residencial col·lectiva que no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal, i els propietaris d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 

b) Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis; les empreses constructores, arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com les cooperatives. 

Requisits dels edificis :

  •  Tipologia residencial col·lectiva i edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. 
  • Antiguitat segons el tipus d’actuació
  • Com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. 
  • Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment. En el cas d’habitatges unifamiliars han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment i en el moment de sol·licitar la subvenció

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe d’avaluació de l’edifici (IAE), que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC, amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

L’any 2001 van augmentar els expedients tramitats per l’oficina de rehabilitació d’habitatges del CCM

En el decurs de l’any 2001 el Consell Comarcal del Maresme, a través del Programa de Rehabilitació d’Habitatges, va tramitar un total de 53 expedients de ciutadans de la comarca que demanaven ajuts econòmics per a la rehabilitació del seu habitatge. En aquest mateix període de temps es van atendre personalment un total de 139 peticions d’informació.
L’oficina es va crear l’any 1998 i té com a funcions informar, assessorar, tramitar i fer el seguiment dels expedients que es cursen a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any rera any s’ha detectat un augment tant pel que fa a peticions d’informació com a nombre d’expedients tramitats. Així, en els últims quatre anys hi ha hagut un augment d’expedients tramitats del 28% i en els tres darrers anys s’ha detectat un augment del 14% pel que fa a peticions d’informació. A banda d’atendre directament a la persona sol.licitant, l’oficina també rep nombroses consultes de constructors, empreses instal.ladores, agències bancàries, tècnics i funcionaris d’ajuntaments que demanen informació per assessorar ells directament als clients o ciutadans. Amb la posada en marxa del nou web del CCM, es facilita l’accés a  
la documentació que les persones que vulguin cursar una petició d’ajut econòmic per rehabilitar el seu habitatge.