Ciutadania i Immigració

L’objectiu d’aquest servei és facilitar la plena integració dels col·lectius d’immigrants en el teixit social dels diferents municipis de la comarca potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió i la igualtat d’oportunitats.

Totes les actuacions i polítiques que s’apliquen estan incloses al Pla territorial de ciutadania i immigració.

La funció del Pla és bàsicament donar suport a tots els municipis de la comarca per poder fer front a les noves situacions que els planteja l’acollida i la integració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat entre els diferents municipis.

Gestiona, entre d’altres, el servei d’acollida itinerant i el de mediació intercultural, assessora sobre les bones pràctiques que cal portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes que el fet migratori genera en àmbits com l’educació, la salut, l’habitatge o la vida associativa.

A través del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració donem suport a tots els municipis de la comarca per poder fer front a l’acollida i integració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat entre els diferents municipis. Aquest reforçament, però, no és contradictori amb la tasca dels diferents ajuntaments que gestionen directament plans o accions municipals, sinó que es tracta d’una eina de recolzament en la gestió de les polítiques de ciutadania i immigració.

El fet d’incidir en el concepte de ciutadania el basem en el criteri de residència, incidint en la funció integradora, inclusiva i socialitzadora, tot tenint en el seu horitzó la voluntat de garantir una igualtat d’oportunitats i una equiparació de drets entre tots els ciutadans, a la vegada que també té en compte els reptes que actualment planteja la immigració.

Objectius del Pla

Objectiu general:

Contribuir a la plena integració dels col·lectius de persones immigrades a la vida social dels municipis i de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats, i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

Objectius específics:

 • Fomentar la incorporació i participació de tots els actors (polítics/ques, tècnics/ques, persones immigrades i autòctones) en un procés conjunt, de manera activa i corresponsable.
 • Obrir processos que permetin l’intercanvi i la reflexió sobre les experiències i la realitat, per tal de generar visions i vies d’actuació efectives, compartides i transversals, i no focalitzades tant sols, des de l’àmbit del benestar social.
 • Facilitar la identificació d’eines, recursos i bones pràctiques que s´han de portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes, en relació al fet migratori, dels àmbits de l’educació, la salut, l’habitatge, la vida associativa, etc.
 • Promoure la formació dels i les professionals dels serveis públics de la comarca en funció de les necessitats expressades i/o detectades.
 • Promoure el programa integral d’acollida en el territori, a nivell municipal i/o supramunicipal, donant suport i coordinant els diversos municipis que estiguin interessats en promoure’l.

Què fem?

El Pla l’estructurem en les següents línies d’actuació:

 • Mantenir els canals de comunicació amb els ajuntaments i facilitar l’acompanyament i assessorament a tècnics i polítics municipals.
 • Configurar, dinamitzar i/o participar en comissions o taules de treball, fomentant el treball en xarxa entre diversos agents que comparteixen espai amb un interès comú.
 • Formar i sensibilitzar als professionals en relació al fet migratori, donant resposta a les necessitats formatives.
 • Millorar la comunicació, la relació i la integració cultural entre persones i grups de cultures diverses, a través del servei de traducció per a persones nouvingudes i del servei de mediació intercultural.
 • Facilitar l’acollida de qualsevol nou ciutadà al seu propi municipi, oferint un tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciant la seva autonomia, a través del servei d’acollida itinerant, donant cobertura al que preveu la llei i el reglament d’acollida.
 • Facilitar suport als ajuntaments en la gestió de les propostes d’informe d’estrangeria.
 • Sensibilitzar a la ciutadania sobre el fet migratori, a través del programa de la diversitat i altres actuacions acordades amb els ajuntaments.
 • Fomentar la convivència intercultural, generant relació entre la ciutadania a través d’interessos comuns i compartits.
 • Capacitar a la població estrangera per facilitar la seva inclusió social.
 • Mantenir els canals de comunicació amb les entitats i facilitar el nostre suport.
 • Observar i analitzar el fet migratori a la comarca, donant a conèixer dades de la població empadronada a través de publicacions.
 • Coordinació amb els altres ens supramunicipals, en benefici del desenvolupament de les accions definides o per generar-ne de noves.

Algunes de les línies d’actuació es poden concretar en altres activitats no previstes, en funció del desenvolupament de cadascuna de les línies d’actuació, i sobretot, com a resultat del procés progressiu de participació i implicació dels diferents agents socials.