Col·lectius d’atenció especial: Joves (16-29 anys) i majors de 45 anys

 

Pels objectius que ens havíem marcat, també ens ha semblat de molt d´interès recollir la mateixa informació per a aquells col·lectius d´atenció especial. És a dir, pels joves i per les persones majors de 45 anys. De fet, aquest darrer grup és considerat com un col·lectiu prioritari de les polítiques d’ocupació en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020.


Pel cas d’aquests dos col·lectius, i a diferència de l’any anterior, hem recollit la informació en set taules per cadascun d’ells. Això ha estat així perquè a banda de recollir la informació genèrica dels joves i de la gent major de 45 anys també l’hem recollida per sexe.


Així, en el cas dels joves, a més de les taules que ja presentàvem per les dades de l’any 2015 – una amb les 50 ocupacions amb més contractes, una altra amb les 25 ocupacions amb més contractacions indefinides i una tercera amb els contractes per ocupacions primàries i grans grups d’ocupació- hem inclòs la de les 50 ocupacions per homes joves i dones joves. I hem fet el mateix per les persones més grans de 45 anys, homes de més de 45 anys i dones de més de 45 anys.